BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016- 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017- 2018

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC: 2016 – 2017

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC: 2017 - 2018

 

Thực hiện kế hoạch công tác công đoàn tháng 5/2017 của công đoàn giáo dục huyện Yên Mô về việc tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016- 2017.

Căn cứ chương trình công tác năm học 2016-2017 của Công đoàn Giáo dục huyện Yên Mô, Công đoàn  trường TH Yên Từ báo cáo tổng kết tình hình hoạt động công đoàn năm học 2016 -2017, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn  năm học 2017-2018 như sau:

                                        

PHẦN THỨ NHẤT

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 NĂM HỌC 2016-2017

I. TÌNH HÌNH CNVCLĐ VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN( Tính đến 30/5/ 2017)

1. Tình hình CNVCLĐ

         - Tổng số CNVCLĐ: 30 ; Nữ: 25

          + Biên chế: 28;  nữ: 23

          +Hợp đồng: 2;   Nữ: 2

          - Số giáo viên ngoài biên chế có tham gia:

          + BHXH: 01; Nữ: 01   Trong đó: BHXH tự nguyện: 01

          + BHYT: 01; Nữ: 01    Trong đó: BHYT tự nguyện: 01

Tổng số đoàn viên công đoàn: 30.; Nữ: 25

2. Tổ chức công đoàn.

- Tổng số ĐVCĐ: 30 ; Nữ: 25

- Số ĐVCĐ kết nạp trong năm học 2016- 2017: 0 ; Nữ: 1

- Số tổ công đoàn: 3

- Số lượng UVBCHCĐ: 3 ; Nữ: 2

- Số lượng BTTND: 3 ; Nữ: 1

- Số lượng UBKT công đoàn: 3; Nữ: 2

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình 1: Chăm lo đời sống,đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành, tham gia quản lý xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định .

 BCHCĐ phối hợp với BGH thực hiện các chính sách đối với giáo viên theo đúng quy định . Phối hợp với BGH, các đoàn thể trong nhà trường tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng chính sach pháp luật của nhà nước, các quy định của nhà trường của công đoàn  .BCH luôn chăm lo và tự chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên  như phối hợp  với BGH xét duyệt lập danh sách nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho giáo viên. Chế độ thai sản cho giáo viên, quan tâm ưu tiên những người có con nhỏ

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở trường học được thực hiên nghiêm túc trong hội nghị công chức đầu năm học, thực hiện kiểm tra tài chính công khai. Công đoàn, nhà trường công khai thu chi tài chính cho 100% CB-GV NV trong trường được biết

Chương trình 2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nghi quyết chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục giáo và đào tạo

- BCH công đoàn phối hợp với Ban chi ủy tổ chức cho 100% ĐVCĐ được học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng, Nhà nước của ngành , của công đoàn.

-100% giáo viên trong trường được học tập các chuyên đề về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc quyết định số 16/2008/ QĐ- BGDĐT ban hành quyết định chuẩn mực đạo đức nhà giáo . Mỗi giáo viên trong trường luôn gương mẫu trước HS.

        BCHCĐ phối hợp với BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên theo học các lớp đại học, cao đẳng, tin học chính trị… nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên trong trường, Phối hợp với BGH phân công lao động cho giáo viên phù hợp với khả năng và nguyện vọng của giáo viên, quan tâm, ưu tiên, tạo điều kiện cho các đồng chí có con   nhỏ có thời gian chăm sóc con cái tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác .

BCHCĐ Phối hợp với BGH nhà trường, các tổ chuyên môn triển khai đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

          Phối hợp với chính quyền tham gia có hiệu quả về xây dựng quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, công nhân, viên chức. Luôn tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ giáo viên và nhân viên trong trường. Tham gia xây dựng đổi mới công tác quản lý giáo dục. Cán bộ giáo viên trong trường luôn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trình độ

Đã tốt nghiệp

Đang theo học

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Chuyên môn nghiệp vụ

Trung cấp

2

1

0

0

Cao đẳng

11

11

0

0

Đại học

17

13

0

0

Thạc sỹ

0

0

0

0

TinA

22

17

0

0

TinB

4

3

0

0

Ngoại ngữA

6

5

0

0

Ngoại ngữB1

19

19

0

0

Lý luận

chính trị

Sơ cấp

21

19

0

0

Trung cấp

4

1

0

0

Cao cấp

0

0

0

0

Cử nhân

0

0

0

0

 

Chương trình 3: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động.

      Đầu năm học BCHCĐ phối hợp với BGH, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và phát động các  phong trào thi đua và các cuộc vận động tới cán bộ, giáo viên và có bản đăng ký cam kết thực hiện, như phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Cuộc vận động DSKHHGĐ ...và các cuộc vận động khác tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường được 100% cán bộ giáo viên  nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

      Cùng với các cuộc vận động các phong trào thi đua, vào đầu năm học Ban nữ công công đoàn cũng đã phát động phong trào “GVT- ĐVN” tới nữ giáo viên trong nhà trường và có bản đăng ký cam kết thực hiện, cuối năm học 100% giáo viên đạt danh hiệu “ GVT- ĐVN ” các cấp

 100% ĐVCĐ hưởng ứng tham gia, và các phong trào thi đua, có nhiều đoàn viên đạt kết quả cao trong các tiết dạy, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy như đ/c T.Huệ, Quyên, Thắng,Vui, Huấn, Hùng...…Trong năm qua, Công đoàn đã phối hợp với BGH tổ chức Hội thị “ Cô giáo tài năng và duyên dáng” cấp trường. Các đ/c ĐVCĐ là nữ đã tham gia dự thi rất nhiệt tình và sôi nổi và đã chọn được đ/c Phạm Thị Đào là thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi  “ Cô giáo tài năng và duyên dáng” cấp cụm và đạt giải Khuyến khích.

       Cùng với phong trào thi đua lao động giỏi thì Cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương -  Trách nhiệm" cũng được thực hiện tốt. Công đoàn trường đã xây dựng được quy chế hoạt động của công đoàn, dân chủ, tài chính công khai, xây dựng quỹ chị em giúp nhau làm kinh tế gia đình. Thực hiện tốt công tác quyên góp, ủng hộ hỗ trợ các hoạt động từ thiện nhân đạo như quỹ người nghèo, quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học...

       Cuộc vận động DSKHHGĐ đã được triển khai tới tất cả ĐVCĐ và ký cam kết thực hiện. Có nhiều gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hoá, trường đạt trường văn hoá cấp huyện. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cũng được công đoàn trường phát động và tổ chức vào các ngày lễ lớn như 20/11, 8/3...và thu được nhiều kết quả có nhiều đồng chí tích cực tham gia như đ/c Thuỷ,  đ/c Hùng, Đ/c Nguyễn Phương, đ/c Loan, đ/c Quyên... và nhiều đồng chí khác.

      Tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ giáo viên tham gia vào  việc học tập các chỉ tiêu xây dựng công đoàn vững mạnh.

- Kết quả các cuộc ủng hộ từ thiện nhân đạo do các cấp các ngành phát động:

+ Ủng hộ quỹ khuyến học: 2.250.000

+ Quỹ vì người nghèo: 2.640.000

+ Quỹ hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn: 2.640.000

+ Quỹ ủng hộ quỹ tình nghĩa: 600.000

+ Các loại quỹ khác: 1.110.000       

Chương trình 4: Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

       Ngay từ đầu năm học công đoàn trường đã  cử các đồng chí trong BCH công đoàn tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, tham gia lớp tập huấn nữ công do LĐLĐ huyện tố chức

      Công đoàn trường đã tố chức quán triệt tới 100% cán bộ giáo viên tham gia  học tập quán triêt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, phối hợp với BGH xây dựng quy chế dân chủ trong trường học và công khai quy chế tại hội nghị cán bộ công chức viên chức, phối hợp với BGH đã tạo điều kiện cho ĐVCĐ được học tập tiêu chí thi đua xây dựng công đoàn vững mạnh để ĐVCĐ đăng ký thi đua thực hiện. 100% ĐVCĐ nữ đăng ký thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” các cấp.

     100% ĐVCĐ thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường, của chuyên môn của công đoàn hàng tháng công đoàn trường tổ chức họp BCHCĐ, họp công đoàn trường, hàng quý họp BTTND,UBKT theo đúng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016- 2017 đã xây dựng.

       Tham mưu với ban chi uỷ chi bộ nhà trường giới thiệu những đoàn viên ưu tú vào Đảng( quần chúng ưu tú Tạ Thu Hà). Tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho ĐVCĐ.

+ Tổng số đảng viên trong chi bộ: 24 ; Nữ: 19; Tỷ lệ: 79,2%

+ Số người tham dự lớp đối tượng đảng: 01 đ/c; Nữ: 01

+ Số người được kết nạp đảng trong năm học : 0đ/c; Nữ : 0

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Công đoàn trường TH Yên Từ có 30 ĐVCĐ, 25 ĐV là nữ, BCH công đoàn là kiêm nhiệm. Mặc dù vậy công đoàn trường đã đoàn kết đồng lòng nhất trí phối hợp với chi uỷ chi bộ, BGH nhà trường, các tổ chuyên môn phấn đấu thực hiện tốt.

*Tồn tại:

- BCH Công đoàn là kiêm nhiệm do đó ảnh hưởng đến thời gian hội họp của Công đoàn.

- Nội dung sinh hoạt công đoàn chưa được phong phú.

2. Những nguyên nhân.

Có được những thành tích trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chi ủy chi bộ, BGH nhà trường, công đoàn ngành, các cấp lãnh đạo cùng sự nỗ lực phấn đấu của 30 ĐVCĐ trong trường, sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh và các em HS trong toàn trường.

*Nguyên nhân của tồn tại:

Thời gian đứng lớp của giáo viên, do đó ảnh hưởng đến thời gian hội họp của công đoàn, phải xen kẽ vào các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi họp hội đồng sư phạm.

BCH công đoàn là kiêm nhiệm do đó không có thời gian dành riêng cho hoạt động công đoàn nên nội dung sinh hoạt của công đoàn chưa được phong phú.

3. Bài học kinh nghiệm.

- BCH công đoàn phải thực sự hoạt động hết mình và tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như sự ủng hộ của phụ huynh.

- Phải đi sâu đi sát tới từng ĐVCĐ, nắm bắt tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của ĐVCĐ từ đó có biện pháp tham mưu với lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ.

- BCH công đoàn phải thực sự gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, không ngại khó, ngại khổ, thẳng thắn, trung thực cùng giúp nhau tiến bộ, xây dựng trường tiên tiến về mọi mặt.

4. Kiến nghị đề xuất:  Không

IV. KHEN THƯỞNG

1. Về tập thể:

Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp huyện

2. Về cá nhân: Căn cứ vào nghị quyết công đoàn họp ngày 28/5/2017, công đoàn trường đề nghị công đoàn các cấp khen thưởng cho đoàn viên :

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Hình thức khen thưởng

1

Phạm Thị Loan

1974

Tổ phó tổ 4&5

Cấp huyện

                                     

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC:  2017- 2018

 

      Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Để cùng nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Năm học 2017-2018, công đoàn trường cần phối hợp chặt chẽ với BGH, các tổ chức trong nhà trường, bám sát vào các yêu cầu, sự hướng dẫn chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Khắc phục những tồn tại hạn chế trong những năm học qua, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền giáo dục đạo đức chính trị, tư tưởng cho ĐVCĐ, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết công đoàn tới 100%  đoàn viên công đoàn, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của công đoàn trường nhiệm kỳ 2012- 2018 .

2. Phối hợp với BGH, các tổ chuyên môn thực hiện các phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Hai không" cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo" với phong trào thi đua '' Xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực";  phong trào “ Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” không ngừng đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Xây dựng chương trình công tác tháng cụ thể cho hoạt động công đoàn, cho Ban nữ công công đoàn, uỷ ban kiểm tra, tích cực phát huy chức năng tham gia quản lý nhà trường, chuyên môn, ban chấp hành công đoàn.

4. Đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên công đoàn. Tăng cường xây dựng quỹ chị em giúp nhau làm kinh tế gia đình.

5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền, tạo mọi điều kiện giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Tổ chức cho đoàn viên công đoàn học tập các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua công đoàn vững mạnh.

6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham mưu với lãnh đạo phân công lao động hợp lý phù hợp với khả năng nguyện vọng của đoàn viên công đoàn tạo mọi điều kiện cho ĐVCĐ theo học các lớp để nâng cao nhận thức về mọi mặt.

7. Phối hợp với BGH, các tổ chuyên môn, tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu của ngành học trong thời kỳ đổi mới.

8. Tổ chức họp tổng kết công đoàn và bình bầu thi đua cuối năm; suy tôn những đoàn viên ưu tú đề nghị các cấp khen thưởng

Trên đây là kết quả hoạt động của công đoàn trường TH Yên Từ năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2017- 2018. Công đoàn trường trân trọng báo cáo rất mong được sự quan tâm của công đoàn ngành, các cấp lãnh đạo.

         Xin trân trọng cảm ơn!                         

                                                                   Yên Từ, ngày 28  tháng 5  năm 2017

 

 

   T.M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

Bài viết liên quan