SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG TẠI TIÊU HỌC KHÁNH THƯỢNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG TẠI TH KHÁNH THƯỢNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỢNG TẠI TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG

NGÀY THỰC HIỆN: 01/12/2021

THÀNH PHẦN: BGH, GV CỦA 4 TRƯỜNG: TH KHÁNH THƯỢNG, TH YÊN THẮNG, TH YÊN HÒA, TH YÊN THỊNH

Tiết 1: Đổi mơi PPDH và UWDCNTT trong dạy học TV 1 - CT GDPT 2018

Người dạy: Đỗ Thị Phúc

Bài 75: Ôn tập và kể chuyện - tiết 2

Thành phần dự: BHG + GV tổ 1 của 4 trường

Tiết 2: Dạy học môn Tiếng Việt lớp 2- CT GDPT 2018

Người dạy: Ninh Thị Tâm

Bài 28: Trò chơi của bố (tiết 4)

Thành phần dự: BHG + GV tổ 2+3  của 4 trường

Tiết 3: Dạy học theo mô hình trường học mới VNEN

Người dạy: Nguyễn Thị Tươi

Bài 19A: Người công dân số Một (tiết 2)

Thành phần dự: BHG + GV tổ 4+5  của 4 trường