SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG THÁNG 10

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

Tiết 1

Chuyên đề: Dạy học Tiếng Việt 1 CT GDPT 2018

Bài 23: Th. th; ia

Người thực hiện: Phạm Thị Hồi - Lớp 1E

Ngày thực hiện: 13/10/2021

Thành phần: BGH + Gv tổ 1