SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

+ Tiết 1:  Môn : Tiếng Việt - Lớp 1

Bài 3: C,c, /

GV thực hiện: ĐInh Thị Phượng

Thời gian: 05/8/2021

Thành phần: BGH cùng toàn thể GV trong trường.

+ Tiết 2: Môn TV - lớp 2

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 2.

GV thực hiện: Nguyễn Thị Hà

Thời gian: 05/8/2021

Thành phần: BGH cùng toàn thể GV trong trường.