SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG THANG 1

SINH HOẠT CHUÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ:  Dạy học môn TNXH lớp 2- CT GDPT 2018

Người dạy: Nguyễn Thị Nam

Thời gian: 19/1/2022

TNXH: Tìm hiểu có quan vận động (tiết 1)

Thành phần dự: BHG + GV tổ 2+3