Danh sách học sinh khối 3, 4 và 5 trường Tiểu học Khánh Thượng được khen thưởng cuối năm của năm học 2021-2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 3, 4 VÀ 5 KHEN THƯỞNG  NĂM HỌC 2021 - 2022

STT

Họ Và Tên

Lớp

Danh hiệu khen thưởng

1

Lê Nguyễn Khánh Hà

3A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

2

Hoàng Ngọc Bảo Hân

3A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

3

Đỗ Nguyễn Thảo Huyền

3A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

4

Lê Thị Thu Huyền

3A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

5

Lã Minh Hưng

3A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

6

Nguyễn Nguyên Khang

3A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

7

Bùi Tùng Lâm

3A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

8

Nguyễn Bùi Yến Vy

3A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

9

Phạm Thị Khánh An

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

10

Vũ Mai Anh

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

11

Vũ Thị Phương Anh

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

12

Nguyễn Thùy Linh

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

13

Bùi Thanh Nhàn

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

14

Vũ Thị Hồng Phúc

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

15

Bùi Đức Toàn

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

16

Ninh Đức Toàn

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

17

Lê Kiều Trang

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

18

Nguyễn Thành Vinh

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

19

Phạm Thị Kim Ngân

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

20

Phạm Hà Vy

3B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

21

Nguyễn Thùy Dương

3C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

22

Nguyễn Minh Đức

3C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

23

Nguyễn Ngọc Hà

3C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

24

Phạm Như Hân

3C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

25

Vũ Huy Hoàng

3C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

26

Nguyễn Thành Khang

3C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

27

Vũ Thị Trà My

3C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

28

Đinh Hoàng Phương

3C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

29

Vũ Thị Anh Thư

3C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

30

Nguyễn Bảo An

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

31

Phạm Quốc Đại

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

32

Nguyễn Thuý Hiền

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

33

Vương Mạnh Hùng

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

34

Nguyễn Trà My

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

35

Bùi Đại Nhật

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

36

Vũ Thị Nhật Tân

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

37

Ninh Hiền Thanh

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

38

Nguyễn Thanh Trúc

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

39

Đỗ Thị Phương Thảo

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

40

Phạm Thị Hải Yến

3D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

41

Nguyễn Hải Anh

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

42

Trần Vân Anh

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

43

Đinh Hoàng Hà

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

44

Vương Thu Hương

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

45

Vũ Thị Thùy Linh

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

46

Phạm Minh Quang

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

47

Đặng Thị  Phương Thảo

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

48

Nguyễn Thủy Tiên

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

49

Trần Thị Tố Uyên

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

50

Vũ Tường Vy

4A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

51

Phạm Đức Duy

 4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

52

 Lê Trung Hiếu

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

53

Vũ Thanh Khuyên

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

54

Bùi Nhật Linh

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

55

Phạm Thành Long

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

56

Lê Minh Nguyệt

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

57

Vũ Nam Phong

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

58

An Minh Phương

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

59

Nguyễn Hoàng Quân

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

60

Nguyễn Như Quỳnh

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

61

Vũ Nhật Tiến

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

62

Vũ Đặng An Vũ

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

63

Bùi Hải Yến

4B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

64

Tạ Thị Quỳnh Anh

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

65

Đỗ Thu Hà

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

66

Bùi Quang Huy

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

67

Nguyễn Phương Linh

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

68

Nguyễn Thị Ngọc Linh

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

69

Phạm Nhật Minh

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

70

Đinh Thị Trà My

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

71

Phạm Thị Thanh Tâm

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

72

Ninh Thảo Vy

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

73

Phùng Thị Hà Vy

4C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

74

Nguyễn Mạnh Chiến

4D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

75

Tạ Đoàn Hà Linh

4D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

76

Ninh Đức Mạnh

4D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

77

Ngô Minh Phúc

4D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

78

Bùi Phương Thúy

4D

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

79

Lê Thị Thanh An

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

80

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

81

Đoàn Phan An Khánh

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

82

Nguyễn Đại Tư Duy

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

83

Tạ Thị Khánh Ngọc

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

84

Phạm Ngọc Tường Vi

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

85

Nguyễn Hoàng Chương

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

86

Tạ Thị Thanh Hương

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

87

Lê Phương Thảo

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

88

Tạ Lâm Quang Việt

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

89

Phạm Giang Linh

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

90

Hỏa Đức Minh Quân

5A

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

91

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

5B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

92

Ninh Đức Châu

5B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

93

Nguyễn Hải Yến Chi

5B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

94

Nguyễn Lê Ngọc Hà

5B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

95

Phạm Lê Tuấn Khanh

5B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

96

Đỗ Thị Thanh Nhàn

5B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

97

Bùi Minh Tiến

5B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

98

Dương Thị Huyền Trang

5B

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

99

Nguyễn Thanh Bình

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

100

Nguyễn Thị Thùy Dương

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

101

Phạm Ngọc Hà

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

102

Phạm Hoàng Hải

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

103

Vũ Ngọc Hân

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

104

Bùi Ninh Hiếu

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

105

Bùi Trọng Kim

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

106

Nguyễn Thị Ngọc Lan

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

107

Nguyễn Khánh Linh

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

108

Đinh Hoàng Minh

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

109

Vũ Thành Nhân

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

110

Nguyễn Thành Phát

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

111

Nguyễn Tiến Phú

5C

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

( Danh sách có 111 học sinh)

 

STT

Họ Và Tên

Lớp

Danh hiệu khen thưởng

1

Nguyễn Gia Linh

3A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

2

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

3B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

3

Lê Bảo Hân

3C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

4

Tạ Thị Quỳnh Mai

3D

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

5

Nguyễn Thị Thanh Tâm

3D

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

6

Vũ Thị Thùy Dương

4A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

7

Hoàng Thị Hồng Hạnh

4A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

8

Nguyễn Kim Ngân

4A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

9

Lê Công Văn

4A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

10

Bùi Thị Kim Anh

4B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

11

Vũ Thị Phương Thảo

4B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

12

Bùi Minh Giang

4B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

13

Mai Anh Tuấn

4B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

14

Nguyễn Thị Minh Phương

4B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

15

Nguyễn Phi Long

4B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

16

Nguyễn Anh Thư

4B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

17

Phạm Gia Linh

4C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

18

Lê Thị Hà Vy

4C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

19

Nguyễn Minh Anh

5A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

20

Bùi Thị Khánh Linh

5A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

21

Vũ Hoàng Hà

5B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

22

Lê Thị Thanh Tâm

5B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

23

Nguyễn Ngọc Diệp

5C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

24

Nguyễn Hoàng Linh

5C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

25

Bùi Nguyễn Tường Vy

5C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

26

Tạ Thị Hải Yến

5C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

27

Tạ Thị Ngọc Minh

5A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

28

Nguyễn Thị Nhâm

5A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

29

Bùi Đức Thành

5A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

30

Phạm Hoài Thương

5A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TIẾNG VIỆT

 

( Danh sách có 30 học sinh)

 
 

STT

Họ Và Tên

Lớp

Danh hiệu khen thưởng

1

Nguyến Trí Trung

3A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

2

Hoàng Tuấn Tú

3A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

3

Ngô Minh Trí

3A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

4

Lâm Phú Hải

3B

CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

5

Đoàn Nguyễn Ngọc Hiệp

3B

CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

6

Đoàn Việt Hoàng

3B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TOÁN

7

Phạm Minh Anh

3C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TOÁN

8

Nguyễn Khánh Duy

3C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

9

Nguyễn Việt Hưng

3C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

10

Phạm Long Nhật

3C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

11

Nguyễn Xuân Phúc

3C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

12

Nguyễn Tùng Dương

3D

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

13

Phạm Thiên Thảo

3D

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

14

Đỗ Thị Hoàng Trang

3D

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

15

Nguyễn Hoàng Bảo Trang

3D

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

16

Vũ Đặng Khánh Vân

3D

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

17

Nguyễn Phúc Vinh

3D

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

18

Nguyễn Chí Bảo

4A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

19

Hoàng Nhật Minh

4A

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

20

Vũ Thanh Bình

4C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

21

Vũ Quang Minh

4C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

22

Nguyễn Thị Linh Nhi

4C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

23

Nguyễn Tài Trí Quân

4D

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

24

Tống Lê Thái An

5B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

25

Nguyễn Gia Bảo

5B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

26

Phạm Gia Bảo

5B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

27

Điền Hải Đăng

5B

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

28

Phạm Thị Yến Vy

5C

 CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI VỀ MÔN TOÁN 

( Danh sách có 28 học sinh)

 
 

STT

Họ Và Tên

Lớp

Danh hiệu khen thưởng

1

Bùi Lê Khánh An

3A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

2

Vũ Ngọc Hoàng Anh

3A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

3

Hoàng Ngọc Ánh

3A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

4

Lê Thị Lan

3A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

5

Nguyễn Hồng Ngọc

3A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

6

Nguyễn Thị Thương

3A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

7

Đặng Hà Vy

3A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

8

Nguyễn Thu Xuân

3A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

9

Nguyễn Thanh Thảo

3A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

10

Vũ Thị Ngọc Anh

3B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

11

Vương Thùy Linh

3B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

12

Tạ Thị Hà Ngân

3B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

13

Lê Thị Bảo Ngọc

3B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

14

Nguyễn Xuân Thành

3B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

15

Ninh Dương Tường Vy

3B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

16

Vũ Trần Lâm Uyên

3C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

17

Nguyễn Phương Lan

3C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

18

Phạm Ngọc Trà My

3D

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

19

Đỗ Tiến Phong

4A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

20

Phạm Thị Thanh Đào

4D

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

21

Nguyễn Thành Đạt

4D

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

22

Phạm Diệu Chi

5A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

23

Nguyễn Minh Đức

5A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

24

Nguyễn Mạnh Hùng Anh

5A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

25

Nguyễn Phương Anh

5A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

26

Đinh Quốc Khiêm

5A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

27

Phạm Nhật Tiến

5A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

28

Nguyễn Hà Khánh Vi

5A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

29

Nguyễn Thị Lan Anh

5B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

30

Nguyễn Thị Tú Anh

5B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

31

Tạ Ngọc Kim Anh

5B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

32

Nguyễn Ngọc Đại

5B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

33

Lê Thị Thùy Trang

5B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

34

Vũ Lê Hà Trang

5B

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

35

Tạ Xuân Nam

5C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

36

Nguyễn Thị Kim Ngân

5C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

37

Vũ Anh Tú

5C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

38

Vũ Nguyên Vinh

5C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN

39

Đỗ Đức Long

4A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN LỊCH  SỬ VÀ ĐỊA LÍ

40

Đỗ Xuân Thành

4C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN LỊCH  SỬ VÀ ĐỊA LÍ

41

Vũ Hữu Tuấn

4C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN LỊCH  SỬ VÀ ĐỊA LÍ

42

Đoàn Vũ Phương Linh

4D

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN LỊCH  SỬ VÀ ĐỊA LÍ

43

Phạm Thị Mỹ Duyên

4D

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN LỊCH  SỬ VÀ ĐỊA LÍ

44

Đỗ Công Vinh

5A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN LỊCH  SỬ VÀ ĐỊA LÍ

45

Nguyễn Dương Gia Huy

4C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC

46

Phạm Quốc Đại

5A

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC

47

Vũ Nhật Tiến

4C

 CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP MÔN TIN HỌC

( Danh sách có 47 học sinh)