Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Tiếng Anh qua mạng IOE cấp trường, trường Tiểu học Khánh Thượng, năm học 2019 - 2020

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN YÊN MÔ

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

 

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

Khánh Thượng, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

KẾT QUẢ

Thi Ioe cấp trường- Năm học: 2019 – 2020

I. Khối 3:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID

Điểm thi

Thời gian thi

Đạt giải

1

Phạm Ngọc Hà

23/10/2011

3C

1295052375

1630

30ph11

Nhất

2

Phạm Ngọc Tường Vi

05/08/2011

3A

1295893382

780

30ph15

K.Khích

II. Khối 4:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID

Điểm thi

Thời gian thi

Đạt giải

1

Trần Minh Chi

19/06/2010

4B

1294577722

1750

28ph15

Nhất

2

Phạm Hồng Hạnh

31/07/2010

4A

1295837314

1150

26ph13

Nhì

3

Đỗ Nguyễn Bích Thảo

2/5/2010

4C

1295682122

1110

29ph26

Ba

4

Trịnh Thị Mai Phương

18/01/2010

4B

1296169716

1070

30ph00

K.Khích

5

Vũ Mạnh Cường

23/09/2010

4C

1295648687

1040

29ph00

K.Khích

6

Lê Bùi Bảo Ngọc

16/10/2010

4A

1295892214

1010

25ph24

K.Khích

7

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

30/06/2010

4B

1295791615

920

29ph13

K.Khích

III. Khối 5:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID

Điểm thi

Thời gian thi

Đạt giải

1

Kiều Ngân Dương

11/03/2009

5A

1294921974

870

30 ph00

K.Khích

2

Bùi Đức Dương

10/01/2009

5B

1290484072

600

30 ph00

K.Khích