Chuyên đề cấp trường: Học tập lại các văn bản quy định về đánh giá học sinh Tiểu học

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường về: Học tập lại các văn bản quy định về đánh giá học sinh Tiểu học