Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình triển khai mô hình “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính”

Ngày 06/4/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Chương trình ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính”, dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Phan Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.  

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Chương trình ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình

  Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chủ đề công tác năm 2022 của Tỉnh ủy về “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo là một trong mười lăm đơn vị trong tỉnh đăng ký cam kết thực hiện mô hình điểm vềĐẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính”.

Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Mô hình được thực hiện thành 02 giai đoạn, trong đó nội dung chủ yếu trong năm 2022 là, thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong giai đoạn 2016-2021; triển khai thanh toán phí, lệ phí bằng biên lai điện tử trên cổng dịch vụ công của tỉnh; triển khai quy trình số hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; đến năm 2025, trên 90% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở ở mức độ 3, mức độ 4.

Các đại biểu ký cam kết thực hiện mô hình

Để thực hiện được các nội dung trên, các biện pháp cam kết thực hiện được tập trung vào việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục, hướng tới chính quyền số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các quy trình điện tử trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm thời gian thực hiện; chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính liên thông nhiều cấp; trong đó, quy định rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu tại Chương trình ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình.

Thông qua hoạt động của mô hình để phát động 100% cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ đăng ký thực hiện nội dung của mô hình; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành tốt các nội quy, quy định của cơ quan, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, tiện lợi cho tổ chức, cá nhân, tuyệt đối không để thủ tục hành chính bị quá hạn; cán bộ, đảng viên tăng cường tự học, tự bồi dưỡng, học hỏi và rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong công tác tham mưu cần phải kịp thời và chủ động để đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của công việc; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên môi trường điện tử; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thông qua việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; đến năm 2025, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở được số hóa theo quy định.

Việc triển khai, thực hiện mô hình điểm tại Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đạt hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân; thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

Văn phòng– Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình