DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 28/4/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 32/NQ-UBBC về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng đăng tải danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đơn vị bầu cử số 1 

2. Đơn vị bầu cử số 2 

3. Đơn vị bầu cử số 3 

4. Đơn vị bầu cử số 4 

5. Đơn vị bầu cử số 5 

6. Đơn vị bầu cử số 6 

7. Đơn vị bầu cử số 7 

8. Đơn vị bầu cử số 8 

9. Đơn vị bầu cử số 9 

10. Đơn vị bầu cử số 10

11. Đơn vị bầu cử số 11 

12. Đơn vị bầu cử số 12

13. Đơn vị bầu cử số 13 

14. Đơn vị bầu cử số 14 

 

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/