22/05/19  Tin của trường  806
Thời khóa biểu năm học 2018-2019 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019 thay đổi thực hiện từ ngày 08/4/2019
 15/05/18  Thời khóa biểu  362
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017- 2018 - TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG