KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CÂP

UBND HUYỆN YÊN MÔ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 02/KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

Yên Mô, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh ở người ngành Giáo dục năm 2020

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày 06/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 28/01/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện về phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Yên Mô năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh ở người ngành Giáo dục năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học.

2. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

3. Phối hợp với Trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân 2020.

4. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

1. 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

2. 100% trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

3. 100% các trường học phát hiện sớm và phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

4. 100% các trường học đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục

a) Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Công văn số 61/UBND-VP6 ngày 29/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình; Công văn số 84/UBND-YT ngày 31/01/2020 của UBND huyện Yên Mô; Công văn số 88/SGDĐT-VP ngày 31/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Công văn số 19/PGDĐT-HĐNGLL ngày 02/02/2020 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 90/SGDĐT-VP ngày 03/20/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình về việc cho học nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 28/01/2020 của UBND huyện Yên Mô về Phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Yên Mô năm 2020; Công văn số 20/PGDĐT-VP ngày 03/02/2020 của Phòng GD&ĐT về việc cho học nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

b) Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông; tổ chức các hội nghị, chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục.

c) Hướng dẫn học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

d) Phát huy mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em, học sinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong các nhà trường.

đ) Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ sở giáo dục , tổ chức và cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Tổ chức, chỉ đạo điều hành

a) Củng cố, duy trì hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe học sinh để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương và trong nhà trường.

b) Củng cố và kiện toàn hệ thống y tế trường học về các tiêu chuẩn, quy định về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của các trường mầm non, tiểu học, THCS phù hợp với điều kiện thực tiễn theo khu vực và địa phương, quy mô của trường, lớp nhưng đảm bảo được việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.

c) Tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trường học, tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với trẻ em, học sinh.

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

e) Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật, của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh.

g) Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động y tế trường học và phòng chống dịch, bệnh tại các cơ sở giáo dục.

h) Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong các cơ sở giáo dục.

3. Các hoạt động chính

a) Khi chưa có dịch xảy ra

- Tăng cường hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe học sinh của trường; Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch phòng chống dịch; Phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học tại địa phương;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế các xã, thị trấn và các ban, ngành có liên quan theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;

- Phối hợp với Trạm Y tế các xã, thị trấn và cơ quan chức năng tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác y tế trong trường học về kỹ thuật giám sát, phòng chống và phối hợp xử lý ổ dịch;

- Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng;

- Phối hợp với Trạm Y tế các xã, thị trấn và các ban, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra;

- Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Trạm Y tế các xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT để hỗ trợ xử lý.

b) Khi dịch bệnh xâm nhập vào trường học

- Nhà trường phối hợp tích cực với Trạm Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh;

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp nghi ngờ do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

- Phối hợp tích cực với Trạm y tế xử lý triệt để các ổ dịch;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện báo cáo theo quy định.

c) Dịch bệnh lây lan trong trường học

- Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, họp hằng ngày hoặc đột xuất để phối hợp tích cực với Trạm y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học trên địa bàn;

- Phối hợp với Trạm y tế khoanh vùng ổ dịch, báo cáo cấp trên cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh trong các trường có ổ dịch;

- Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên về Phòng GD&ĐT, Lãnh đạo UBND xã, thị trấn để nhận được sự chỉ đạo kịp thời;

- Phối hợp với Trạm y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp nghi ngờ do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học.

- Triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

- Tổ chức thường trực, phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục;

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp có nguy cơ, thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Phối hợp với Trạm Y tế và các ban, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong trường học.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Phòng GD&ĐT, Trạm y tế, Lãnh đạo địa phương để có phương án xử lý.

d)  Khi hết dịch

- Duy trì các hoạt động tiêu độc, khử trùng, xử lý triệt để mầm bệnh trên người và môi trường.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch.

4. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học

a) Phối hợp với Trạm y tế các xã, thị trấn hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học các cấp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

b) Phối hợp với các ban, ngành và tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường truyền thông, huy động sự hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước về công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.

5. Công tác kiểm tra

Phòng GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học trong các nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai Kế hoạch của ngành Giáo dục và các văn bản chỉ đạo các cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương.

- Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và dịch bệnh ở người năm 2020.

- Phối hợp với ngành Y tế và các ban, ngành có liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học trong các nhà trường.

2. Các trường mầm non, tiểu học, THCS

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020.

- Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, nhà trường xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và phòng, chống dịch bệnh ở người năm 2020 của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và phòng, chống dịch bệnh ở người ngành Giáo dục năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trong toàn huyện nghiêm túc triển khai thực; báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường về cơ quan Y tế và Phòng GD&ĐT để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (để báo cáo);

           - Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện);

           - Lưu HĐ3.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

(Đã kí)

 

 

 

Lê Thị Duyên

 

Bài viết liên quan