Học để tự khẳng định mình !

Giới thiệu
Hoạt động
Thông báo
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Năm 2021 : 2.457
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tam Điệp là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo
Sự Kiện
Tra cứu

Bản quyền © Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tam Điệp