A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội tuyển học sinh lớp 5-9-11 tham dự cuộc thi giải Toán cấp toàn quốc qua...

Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng Trường THPT Hoa Lư A, các học sinh có tên tại điều 1 thực hiện Quyết định này.

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:285 /QĐ-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Ninh Bìnhngày 16   tháng 4  năm 2012

           


 

 QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đội tuyển học sinh lớp 5, 9, 11 tham dự cuộc thi giải Toán

cấp toàn quốc  qua Internet năm học 2011 - 2012

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

 

 

             Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UB ngày 08/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet cho học sinh phổ thông;

            Căn cứ Thông báo 42/TB-SGDĐT ngày 11 tháng 4  năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kết quả cuộc thi giải Toán cấp tỉnh qua Internet năm học 2011-2012,

  

 

QUYẾT ĐỊNH:

 


            Điều 1. Thành lập Đội tuyển học sinh lớp 5, 9, 11 tham dự cuộc thi giải Toán  cấp toàn quốc  qua Internet năm học 2011- 2012 (danh sách kèm theo) .

             Điều 2. Học sinh trong Đội tuyển có nhiệm vụ tham dự cuộc thi giải Toán  cấp toàn quốc  qua Internet năm học 2011- 2012 đúng Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet cho học sinh phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Công văn số 521/SGDĐT-GDTrH  ngày 20  tháng 3 năm 2012 của Sở GDĐT về Thi giải Toán cấp tỉnh, cấp toàn quốc qua Internet năm học 2011 – 2012.

                       

Điều 3. Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng Trường THPT Hoa Lư A, các học sinh có tên tại điều 1 thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Vụ GDTH, GDTrH - Bộ GD&ĐT;        

- BTC cuộc thi cấp quốc gia; 

- Ông Lê Văn Dung

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                             

- Ông Vũ Văn Kiểm, Giám đốc Sở;                    

- Các phòng GDĐT,

Trường THPT, Hội đồng coi thi;

- Lưu: VT, GDTH, GDTrH.TU/30.                                                          

 

 

Để

báo

cáo

 

Để

thực

hiện

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH LỚP 5 THAM DỰ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET

CẤP TOÀN QUỐC, NĂM HỌC 2011-2012

 

 

 

Xếp thứ

ID

Họ và tên

Khối

Trường Tiểu học

Huyện/Thị xã

Điểm

Thời gian

Lần thi

Ngày thi

Đạt giải cấp tỉnh

1

10918042

Phạm Việt An

5

Gia Tân

Gia Viễn

290

9'1

4

06-04-12 8:59

Nhất

2

10392241

Phạm Thị Phương Thảo

5

Khánh Cường

Yên Khánh

290

14'44

1

06-04-12 8:31

Nhất

3

8725309

Đỗ Lan Phương

5

Khánh Cư

Yên Khánh

290

14'50

1

06-04-12 8:28

Nhất

4

10448200

Bùi Văn Long

5

Đồng Hướng

Kim Sơn

290

19'10

1

06-04-12 7:52

Nhất

5

5925285

Nguyễn Tuấn Minh

5

Đồng Hướng

Kim Sơn

290

20'8

1

06-04-12 7:50

Nhất

6

2466903

Nguyễn Minh Hiển

5

Kim Tân

Kim Sơn

280

10'19

1

06-04-12 7:51

Nhì

7

6863871

Đoàn Đức Hà

5

Lai Thành B

Kim Sơn

280

10'49

1

06-04-12 7:50

Nhì

8

10593368

Phan Như Quỳnh

5

Định Hoá

Kim Sơn

280

19'1

1

06-04-12 8:04

Nhì

9

9645029

Bùi Ngọc Minh

5

Đồng Hướng

Kim Sơn

280

19'15

1

06-04-12 7:51

Nhì

10

10845166

Mai Trần Nguyên Hạnh

5

Yên Bình

TX Tam Điệp

280

20'44

1

06-04-12 7:53

Nhì

11

10476592

Phan Văn Thắng

5

Định Hoá

Kim Sơn

280

22'37

1

06-04-12 8:03

Nhì

12

403486

Hứa Việt Hoàng

5

Trần Phú

TX Tam Điệp

280

23'17

1

06-04-12 7:56

Nhì

13

9147089

Đào Thùy Dung

5

Gia Phương

Gia Viễn

280

24'3

1

06-04-12 8:45

Nhì

14

1182166

Trịnh Xuân Trường

5

Thị trấn Thiên Tôn

Hoa Lư

280

26'36

1

06-04-12 7:51

Nhì

15

5574609

Vũ Xuân Lan

5

Thị trấn Thiên Tôn

Hoa Lư

280

31'58

1

06-04-12 7:48

Nhì

16

10994564

Vũ Hoàng Minh

5

Gia Trung

Gia Viễn

275

7'9

6

06-04-12 8:56

Ba

17

5904655

Phạm Ngọc Anh

5

Chính Tâm

Kim Sơn

270

7'55

1

06-04-12 7:53

Ba

18

10335777

Trần Việt Linh

5

Chính Tâm

Kim Sơn

270

8'12

1

06-04-12 7:55

Ba

19

5988070

Nguyễn Trung Kiên

5

Yên Đồng

Yên Mô

270

9'39

1

06-04-12 8:37

Ba

20

8358960

Bùi Đức Minh

5

Gia Thanh

Gia Viễn

270

10'32

2

06-04-12 8:31

Ba

21

10488231

Trần Xuân Hoà

5

Định Hoá

Kim Sơn

270

11'23

1

06-04-12 7:57

Ba

22

10946635

Đoàn Thị Linh

5

Định Hoá

Kim Sơn

270

11'43

1

06-04-12 7:56

Ba

23

7124177

Lương Ngọc Tú

5

Yên Thành

Yên Mô

270

23'45

1

06-04-12 8:04

Ba

24

6678268

Phạm Thuỳ Dung

5

Khánh Thành

Yên Khánh

270

24'44

1

06-04-12 7:50

Ba

25

6074011

Phạm Bá Bùi Nghĩa

5

Đồng Phong

Nho Quan

270

29'37

1

06-04-12 7:52

Ba

26

4650135

Phạm Thị Diệu Hương

5

Yên Lâm

Yên Mô

270

39'5

1

06-04-12 8:04

Ba

27

6670101

Lê Anh Tuấn

5

Gia Thanh

Gia Viễn

260

6'18

1

06-04-12 8:50

Ba

28

11213438

Phạm Duy Thành

5

Gia Thịnh A

Gia Viễn

260

9'8

2

06-04-12 8:10

Ba

29

8318908

Đoàn Mạnh Chiến

5

Yên Lâm

Yên Mô

260

13'1

2

06-04-12 8:25

Ba

30

5314629

Nguyễn Văn Nam

5

Khánh Lợi

Yên Khánh

260

14'47

1

06-04-12 8:38

Ba

31

8897661

Trần Đại Nghĩa

5

Bình Minh

Kim Sơn

260

20'4

1

06-04-12 8:02

KK

32

1492215

Đào Đại Hiệp

5

Yên Phong

Yên Mô

260

25'50

2

06-04-12 8:11

KK

33

5646136

Hoàng Minh Châu

5

Khánh Nhạc A

Yên Khánh

260

26'37

1

06-04-12 7:55

KK

34

8594497

Nguyễn Thành Công

5

Khánh Nhạc A

Yên Khánh

260

28'6

1

06-04-12 7:56

KK

35

6735042

Lê Chí Công

5

Khánh Mậu

Yên Khánh

250

18'8

1

06-04-12 7:53

KK

36

5623766

Đinh Xuân Dũng

5

Gia Lập

Gia Viễn

250

18'58

1

06-04-12 8:27

KK

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH LỚP 9 THAM DỰ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET

CẤP TOÀN QUỐC, NĂM HỌC 2011-2012

 

 

 

 

Xếp thứ

ID

Họ và tên

Khối

Trường THCS

Huyện/Thị xã

Điểm

Thời gian

Lần thi

Ngày thi

Đạt giải cấp tỉnh

1

8253181

Tạ Bá Hoàng Phúc

9

Ninh An

Hoa Lư

300

21'18

1

06-04-12 14:31

Nhất

2

1311599

Đinh Hồng Sơn

9

Yên Thắng

Yên Mô

300

24'27

1

06-04-12 13:44

Nhất

3

10276235

Phạm Minh Tuấn

9

Đinh Tiên Hoàng

Hoa Lư

300

24'38

1

06-04-12 14:29

Nhất

4

6758924

Lê Thị Linh

9

Thạch Bình

Nho Quan

300

24'56

1

06-04-12 13:57

Nhất

5

9689108

Trần Thị Nhiên

9

Phát Diệm B

Kim Sơn

300

25'6

1

06-04-12 13:58

Nhì

6

7705655

Vũ Thanh Tùng

9

Yên Mỹ

Yên Mô

300

26'55

1

06-04-12 13:55

Nhì

7

7572870

Tạ Hữu Nam

9

Ninh An

Hoa Lư

300

31'0

1

06-04-12 14:00

Nhì

8

5308635

Nguyễn Quốc Hùng

9

Khánh Thuỷ

Yên Khánh

300

32'53

1

06-04-12 14:20

Nhì

9

5616735

Nguyễn Đức Việt

9

Thị trấn Yên Ninh

Yên Khánh

300

34'34

1

06-04-12 14:03

Nhì

10

5489036

Nguyễn Thị Minh Anh

9

Thị trấn Nho Quan

Nho Quan

300

45'39

1

06-04-12 14:14

Nhì

11

10463479

Trần Thị Hoàng Quyên

9

Như Hoà

Kim Sơn

290

5'1

1

06-04-12 14:21

Nhì

12

4066866

Tô Minh Hiển

9

Phát Diệm B

Kim Sơn

290

16'4

1

06-04-12 13:41

Nhì

13

8889459

Nguyễn Vũ Hồng Phượng

9

Yên Nhân

Yên Mô

290

17'6

1

06-04-12 14:32

Ba

14

4066932

Nguyễn Cao Ngọc Vũ

9

Phát Diệm B

Kim Sơn

290

19'1

1

06-04-12 13:49

Ba

15

2344799

Đoàn Việt Bách

9

Thị trấn Yên Ninh

Yên Khánh

290

21'42

1

06-04-12 14:18

Ba

16

403456

Nguyễn Thanh Tâm

9

Khánh Phú

Yên Khánh

290

22'25

1

06-04-12 13:49

Ba

17

9171003

Nguyễn Thị Minh Hương

9

Thị trấn Nho Quan

Nho Quan

290

24'42

1

06-04-12 14:34

Ba

18

9654539

Đinh Anh Tùng

9

Thị trấn Yên Ninh

Yên Khánh

290

25'24

1

06-04-12 13:58

Ba

19

5707045

Dương Thị Vân

9

Yên Thắng

Yên Mô

290

26'55

1

06-04-12 13:50

Ba

20

9386475

Lê Tuấn Nghĩa

9

Đinh Tiên Hoàng

Hoa Lư

290

28'25

1

06-04-12 13:56

Ba

21

5678402

Đinh Tuyết Ngọc

9

Liên Sơn

Gia Viễn

290

28'58

1

06-04-12 14:38

Ba

22

5859303

Vũ Minh Hoàng

9

Thị trấn Yên Thịnh

Yên Mô

290

29'23

1

06-04-12 13:57

Ba

23

5564695

Quách Viết Bình

9

Thị trấn Nho Quan

Nho Quan

290

30'35

1

06-04-12 13:55

Ba

24

5760089

Nguyễn Viết Minh Tân

9

Xích Thổ

Nho Quan

290

31'8

1

06-04-12 14:41

KK

25

8739511

Nguyễn Duy Linh

9

Khánh Lợi

Yên Khánh

290

32'58

1

06-04-12 14:04

KK

26

10533894

Nguyễn Đoàn Hoan

9

Đồng Giao

TX Tam Điệp

290

34'8

1

06-04-12 14:04

KK

27

10209536

Nguyễn Thị Hiên

9

Khánh Nhạc

Yên Khánh

290

35'12

1

06-04-12 14:02

KK

28

5860635

Nguyễn Mạnh Điệp

9

Khánh Tiên

Yên Khánh

290

36'37

1

06-04-12 14:04

KK

29

507636

Bùi Thị Kim Vân

9

Ninh Thắng

Hoa Lư

290

41'47

1

06-04-12 14:02

KK

30

9938286

Phạm Thị Thuỳ

9

Chất Bình

Kim Sơn

290

44'37

1

06-04-12 14:01

KK

31

10929096

Mai Xuân Thắng

9

Gia Thịnh

Gia Viễn

280

20'17

1

06-04-12 15:09

KK

32

29901

Phạm Doãn Luận

9

Đông Sơn

TX Tam Điệp

280

21'22

1

06-04-12 13:53

KK

33

1344634

Trần Xuân Vũ

9

Phát Diệm B

Kim Sơn

280

22'55

1

06-04-12 13:55

KK

34

5750999

Trịnh Duy Quân

9

Thị trấn Yên Thịnh

Yên Mô

280

24'15

1

06-04-12 13:53

KK

35

10393559

Đỗ Thúy Ngọc

9

Lê Lợi

TX Tam Điệp

280

29'36

1

06-04-12 13:59

KK

36

5672742

Trần Thị Thanh

9

Định Hoá

Kim Sơn

280

29'44

1

06-04-12 13:45

KK

37

6166492

Mai Phương Anh

9

Thị trấn Nho Quan

Nho Quan

280

30'33

1

06-04-12 13:58

KK

38

11190997

Đinh Đỗ Nghĩa

9

Gia Thịnh

Gia Viễn

280

34'50

1

06-04-12 14:45

KK

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH LỚP 11 THAM DỰ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET

 

CẤP TOÀN QUỐC, NĂM HỌC 2011-2012

 

 

 

Xếp thứ

ID

Họ và tên

Khối

Trường THPT

Huyện/Thị xã

Điểm

Thời gian

Lần thi

Ngày thi

Đạt giải cấp tỉnh

1

10920667

Mai Thị Hạnh

11

Hoa Lư A

Hoa Lư

280

28'30

2

07-04-12 8:55

Nhất

2

10923215

Nguyễn Minh Đăng

11

Hoa Lư

Hoa Lư

270

12'32

1

14/04/2012 08:29:15

Nhất

3

10922441

Dưong Ngọc Thế

11

Hoa Lư A

Hoa Lư

260

12'38

1

07-04-12 9:08

Nhì

4

10922529

Đào Nam Tiến

11

Hoa Lư A

Hoa Lư

250

17'36

1

07-04-12 8:58

Nhì

5

10510270

Nguyễn Ngọc Chiến

11

Hoa Lư A

Hoa Lư

250

27'11

2

07-04-12 8:44

Nhì

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website