KẾ HOẠCH Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh Năm học 2021-2022- Trường Tiểu học Thượng Kiệm

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 và Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Đánh giá học sinh tiểu học; Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tinh Ninh Bình; Căn cứ Công văn số 1100/SGDĐT-GDTH ngày 07/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Thượng Kiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh tiểu học năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

ke_hoach_nghiem_thu_lop_hoc_21-22_52fb0.doc​​​​​​​