Saturday, 13/08/2022 - 06:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Phương

Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng GV mầm non

Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng GV mầm non

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non tại biên bản họp ngày 29 tháng 12 năm 2010;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội; 
- VP Chính phủ; 
- Hội đồng quốc gia Giáo dục; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; 
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; 
- Công báo; 
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ; Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 
Nguồn:https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.chinhphu.vn%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Fchinhphu%2Fhethongvanban%3Fclass_id%3D1%26_page%3D29%26mode%3Ddetail%26document_id%3D153093&ei=gsVhU-yqB4W78gW3qoLACA&usg=AFQjCNE7f1qq44WEFqdgSnt3B-KMRT6Iyw Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 27
Năm 2022 : 363