Đề tài, sáng kiến năm học 2015 - 2016

Đề tài, sáng kiến năm học 2015 - 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2015-2016 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014

Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014

Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2013-2014 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
Đề tài, sáng kiến năm học 2014 - 2015

Đề tài, sáng kiến năm học 2014 - 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2014-2015 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website