Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TT ngày 28/01/2022 của TTg Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TT ngày 28/01/2022 của TTg Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TT ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website