Phòng Giáo dục và Đào tạo Nho Quan

Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Viễn

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoa Lư

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Ninh Bình

Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Khánh

Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Sơn

Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Mô

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Tam Điệp