• Trần Văn Tập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email:
   taptv.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Đào Xuân Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email:
   khuongdx.ks@ninhbinh.gov.vn