Thông tin chi tiết:
Trần Thị Huyền
Phó Trưởng phòng Trần Thị Huyền
Ngày tháng năm sinh 12/12/1975
Giới tính
Email huyentt.ks@ninhbinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách