• Tạ Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email:
   huongttt.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Trần Văn Tập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email:
   taptv.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Hoàng Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email:
   huonght.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Trần Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email:
   huongtt.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Trịnh Thị Biên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email:
   bientt.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Đào Xuân Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email:
   khuongdx.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Nguyễn Duy Khâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   khamnd.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Hà Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   loiht.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Bùi Sỹ Năng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   nangbs.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Vũ Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   hoavt.ks@ninhbinh.gov.vn
 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   huyentt.ks@ninhbinh.gov.vn