Hiệu trưởng: Phạm Thị Lan Anh

Điện thoại: 0988 977 707

Email: lananhptd@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Tâm

Điện thoại: 0388 026 205

Email: binhtam567@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Lã Thị Chăm

Điện thoại: 0357 533 424

Email: chamhuan82@gmail.com