1. Hiệu trưởng: Phan Thị Phương Diệp

   Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

   Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT

   Số điện thoại: 0974770117

2. Phó hiệu trưởng 1: Bùi Thị Huệ

   Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

   Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT

3. Phó hiệu trưởng 2: Nguyễn Thị Phương Chi

   Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

   Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT