Chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày 06/7/2022, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Văn bản số 1596/BTĐKT-V.II về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đảm bảo công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng ...
Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2021-2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025)

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2021-2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025)

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2021-2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025)
Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2018 thay thế các Thông tư, Quyết định sau của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 về việc ...
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website