• GIỚI THIỆU SỞ GD&ĐT NINH BÌNH


    634006355438125000so.jpg
     

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

A. Thông tin chung

- Địa chỉ cơ quan: Đường Trần Hưng Đạo - phường Tân Thành - Thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình
 
- Số điện thoại:     030.3871089
 
- Số Fax:         030.3896573
 
- E-mail: vps@ninhbinh.edu.vn hoặc phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn

B. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Chức năng

         Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
       a. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:
 
 
       - Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương
 
       - Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật;
 
      - Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
 
      - Dự thảo hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật khác liên quan;
 
      - Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 
      b. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:
 
      - Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đối với các đơn vị thuộc Sở;
 
      - Dự thảo các quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở;
 
      - Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
 
      - Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh;
 
      3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về giáo dục thuộc phạm vi quản lý được giao.
 
      4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc xác nhận, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền cho UBND tỉnh.
 
      5. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý của Sở.
 
      6. Tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua khen thưởng về giáo dục ở địa phương.
 
      7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
      8. Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 
 
      9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
 
      10. Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 
      11. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm trường cao đẳng sư phạm) theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 
      12. Giúp Ủy nhân dân dân tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.
 
      13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân cấp tỉnh.
 
      14. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiệm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
      15. Quy định cụ thể chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.
 
      16. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 
      17. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê quyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục ở địa phương.
 
      18. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
      19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
      20. Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
      21. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
      22. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
 
3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy
 
           
 
 4. Một số thành tích đã đạt được
 
- Tỉnh đạt chuẩn PCGD tiểu học – xóa mù chữ tháng 12/1995
 
- Tỉnh đạt chuẩn PCGD THCS tháng 12/2002.
 
- Tỉnh đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi tháng 5/2003.
 
- Tỉnh đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi tháng 12/2013, về đích trước 1 năm theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
- Tỉnh đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 tháng 11/2011, đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tháng 12/2014 (theo Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – tiêu chí mới, cao hơn so với năm 2003).
 

- Cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn ngành đạt 87,5%; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Đến tháng 12/2019, có 437/474 trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 92,2%.

- Đoạt 04 huy chương trong các kì thi Olympic quốc tế giai đoạn 1992-2015 (huy chương Bạc môn Sinh học; huy chương Đồng môn Sinh học, môn Hóa học và môn Tin học), 01 giải Khuyến khích môn Vật lý, 01 Bằng khen môn Hóa học.

- Liên tục từ năm 2012 đến 2019, trong kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Ninh Bình luôn nằm trong số 5 tỉnh, thành phố có điểm trung bình các bài thi cao của cả nước.

- Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2004) và Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2010).

- Được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc: năm 1999, 2003, 2011, 2013, 2017 và 2019. Nhiều năm được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen.

- Công đoàn Giáo dục tỉnh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2006 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2013.