• Ngô Văn Thứ
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Trưởng phòng
    • Điện thoại:
      02293.872.341 - 0904133929
    • Email:
      nvthu@ninhbinh.edu.vn
  • Trần Thị Việt Hoa
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Trưởng phòng
    • Điện thoại:
      02293.872.341
    • Email:
      tvhoa@ninhbinh.edu.vn
  • Nguyễn Thị Huệ
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Trưởng phòng
    • Điện thoại:
      02293.872.341
    • Email:
      nthue@ninhbinh.edu.vn
  • Đinh Thị Thu Hà
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chuyên viên
    • Điện thoại:
      02293.872.341
    • Email:
      dinhthuha@ninhbinh.edu.vn
  • Nguyễn Thùy Dung
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Cán bộ
    • Điện thoại:
      02293.872.341
    • Email:
      ntdung@ninhbinh.edu.vn
Liên kết website