• Đồng Thị Thủy Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872336
  • Email:
   dtttrung@ninhbinh.edu.vn
 • Phạm Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3889138
  • Email:
   panguyet@ninhbinh.edu.vn
 • Đặng Hiếu Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3889138
  • Email:
   dhnam@ninhbinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872336
  • Email:
   nthuong@ninhbinh.edu.vn
 • Nguyễn Trọng Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3889138
  • Email:
   nguyentrong.hoan19@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   nthuongvp@ninhbinh.edu.vn
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website