• Ông Phan Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý
  • Email:
   congpt.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0912282355
  • Email:
   tuanpa.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Mai Hữu Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Email:
   thietmh.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Nguyễn Ngọc Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915518260
  • Email:
   quangnn.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3885101
  • Email:
   ntthu@ninhbinh.edu.vn
 • Tạ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttha@ninhbinh.edu.vn
 • Trần Thị Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttthe@ninhbinh.edu.vn
 • Dương Thị Quyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   dtquyen@ninhbinh.edu.vn
 • Vũ Thị Đào Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Email:
   lienvtd.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Vũ Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0229.3871814
  • Email:
   binhvt.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Đỗ Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0229.3871814
  • Email:
   tiendv.gddt@ninhbinh.gov.vn
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website