Trường Tiểu học Mai Sơn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học mới 2019-2020

     Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học 2018- 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

       Đồng chí Chủ tịch Công đoàn đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018-2019:

Đồng chí Phạm Thị Lam đọc dự thảo quy tắc ứng xử trong nhà trường

Một số hình ảnh về việc thảo luận của hội nghị, ý kiến đại diện các tổ chuyên môn

Ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp ủy, đại diện chính quyền địa phương

          Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV và người lao động trong nhà trường nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị CBVC với các nội dung chính như  sau:

A- NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2018-2019; năm học 2019- 2020 trường tiểu học Mai Sơn tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nhiệm vụ 1:

Củng cố, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đạt  mức độ 3, Duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ mức độ 2.  

2. Nhiệm vụ 2:

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý và trong dạy học, Tham gia có hiệu quả các cuộc thi, giao lưu do nhà trường và cấp trên tổ chức với kết quả cao, có giải chính thức.

3. Nhiệm vụ 3:

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, dụng cụ thể dục thể thao, thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực tham gia vào công tác giáo dục của nhà trường, duy trì nâng cao chất lượng thư viện xuất sắc, thư viện lớp học; hoàn thành và khai trương thư viện thân thiện bước đầu hoạt động có hiệu quả; khuyến khích học sinh đọc và làm theo báo nhi đồng, báo chăm học.

4. Nhiệm vụ 4:

Tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên trong trường. theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên, học nâng cao trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước. tuyên truyền bồi dưỡng cho Cán bộ quản lý, giáo viên về CTGDPT 2018

5. Nhiệm vụ 5:

Triển khai nghiêm túc có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học mà Đảng và  nhà nước đặc biệt thực  hiện bộ quy tắc ứng xử nhà trường đã xây dựng, tránh bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em;

Bài viết liên quan