Sở Giáo dục- đào tạo dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2020

Sở Giáo dục- đào tạo dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2020

Ngày 8/7/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2020.

Sở Giáo dục- đào tạo dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2020

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan nganh bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", tại tỉnh Ninh Bình có 18 sở, ngành và 8 UBND huyện, thành phố nằm trong danh sách xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2020.

Trong đó, ở bảng xếp hạng cấp sở, vươn lên vị trí xếp hạng thứ nhất là Sở Giáo dục- đào tạo với Chỉ số cải cách hành chính là 91,670; Sở Khoa học Công nghệ xếp vị trí thứ 2 với Chỉ số cải cách hành chính là 91,510; Sở Tài chính xếp vị trí thứ 3 với Chỉ số cải cách hành chính là 91,468;

Ở bảng xếp hạng cấp huyện, UBND huyện Kim Sơn xếp vị trí thứ nhất với Chỉ số cải cách hành chính là 90,090; UBND huyện Hoa Lư xếp vị trí thứ hai với Chỉ số cải cách hành chính là 89,730; UBND huyện Nho Quan xếp vị trí thứ ba với Chỉ số cải cách hành chính là 89,240.

PV

Theo https://baoninhbinh.org.vn/