Thời khóa biểu năm học 2018-2019 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019 thay đổi thực hiện từ ngày 08/4/2019

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Bài viết liên quan