Tập huấn Tiếng Việt lớp 1 - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Trường Tiểu học Khánh Thượng

Ngày 21/7/2020, trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức cho các giáo viên liên quan đến môn Tiếng Việt lớp 1 tập huấn CTGDPT 2018.

Bài viết liên quan