THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017- 2018 - TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017- 2018 - TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Lớp
1

1

Chào cờ

Ôn Tiếng Việt

Tiếng việt

Âm nhạc (Tuất)

Tiếng việt

 

Tiếng việt

Ôn Tiếng Việt

Toán

Ôn Tiếng Việt

2

Tiếng việt

Ôn Toán

Tiếng việt

GD li sng(Ninh)

Tiếng việt

SHCM

Tiếng việt

Ôn Toán

Tiếng việt

Ôn Toán

3

Tiếng việt

N. ngữ (La)

T.công(Thêu)

Mĩ thuật (Thêu)

Toán

 

GD li sng(Ninh)

Tự học

Tiếng việt

N. ngữ (La)

4

Toán

 

Toán

 

Ôn Tiếng Việt

 

Ôn Tiếng Việt

 

TD (Thành)

 

5

TNXH (Ninh)

 

 

 

 

 

 

(Ninh 1C)

SH (ATGT)

 

Lớp
2

1

Chào cờ

Ôn Tiếng Việt

Tiếng việt

Ôn Tiếng Việt

Tiếng việt

 

Tiếng việt

Ôn Tiếng Việt

Tiếng việt

GDLS (Tut)

2

Tiếng việt

Ôn Toán

Tiếng việt

Ôn Toán

Tiếng việt

 

Tiếng việt

Ôn Toán

Toán

Mĩ thuật (Thêu)

3

Tiếng việt

Tự học

Toán

T. công (Hoa)

TD (Thành)

SHCM

Toán

N. ngữ (La)

TNXH

TD (Thành)

4

Toán

 

GDLS (Tut)

 

Toán

 

Tự học

 

Âm nhạc (Tuất)

 

5

N. ngữ (La)

 

 

 

 

 

 

(Hoa 2C)

SH (ATGT)

 

Lớp
3

1

Chào cờ

Ôn Tiếng Việt

Tiếng việt

Ôn Tiếng Việt

Tiếng việt

 

Tiếng việt

TD (Thành)

Tiếng việt

Ôn Tiếng Việt

2

Tiếng việt

Ôn Toán

Toán

Ôn Toán

Tiếng việt

 

Tiếng việt

Âm nhạc (Tuất)

Toán

Ôn Toán

3

Tiếng việt

TD (Thành)

TNXH (Ninh)

Tự học

Toán

SHCM

Toán

Mĩ thuật (Thêu)

Ng ngữ  (Anh)

Tự học

4

Toán

 

Ng ngữ  (Anh)

 

TNXH (Ninh)

 

Tin (T Dục 3D)

 

Đ.Đức

 

5

Tin (Thu)

 

T.cụng

 

Ng ngữ  (Anh)

 

Ng ngữ  (Anh)

 

SH (ATGT)

Hoa (3A)

Lớp
4

1

Chào cờ

Mĩ thuật (Thêu)

Tiếng việt

Ôn Toán

Tiếng việt

 

Tiếng việt

Ôn Toán

Tiếng việt

Ôn Tiếng Việt

2

Tiếng việt

Tin (Thu)

Tiếng việt

TD (Thành)

Tiếng việt

 

Toán

L.s (Địa)

Tiếng Việt

Địa lí (N. ngữ )

3

Toán

Âm nhạc (Tuất)

Toán

Ôn Tiếng Việt

Toán

SHCM

Đ.Đức (Thy)

Ôn Tiếng Việt

Toán

Ôn Toán

4

TD (Thành)

 

Khoa học (Hoa)

 

Tin (Thu)

 

Khoa học (Hoa)

 

N. ngữ (La)

 

5

Kĩ thuật

 

N. ngữ (La)

 

N. ngữ (La)

 

N. ngữ (La)

 

SH (ATGT-ĐĐHCM)

 

Lớp
5

1

Chào cờ

Ôn Tiếng Việt

Tiếng việt

Ôn Tiếng Việt

Tiếng việt

 

Tiếng việt

Ôn Tiếng Việt

Tiếng việt

Tin (Thu)

2

Tiếng việt

Ôn Toán

Tiếng việt

Ôn Toán

Tiếng việt

 

Toán

Ôn Toán

Tiếng Việt

TD (Hà)

3

Toán

Ngoại ngữ (Anh)

TD (Hà)

Khoa (Chnh)

Đ.Đức(Hoa)

SHCM

K.thuật

Tin (Thu)

Toán

N. ngữ (Anh)

4

Lch s

 

N. ngữ (Anh)

 

Toán

 

Mĩ thuật (Thêu)

 

Địa lí

 

5

Khoa (Chỉnh)

(Hoa 5A)

Toán

 

N. ngữ (Anh)

 

Âm nhạc (Tuất)

 

SH (ATGT)

 

Bài viết liên quan