NGÀY HỘI “CHÚNG EM VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG” TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG - NĂM HỌC 2018-2019