Chuyên đề liên trường năm học 2018-2019 - Đánh giá học sinh theo thông tư 22

Sinh hoạt chuyên môn liên trường: Tiểu học Mai Sơn, Yên Thắng và Khánh Thượng

Sinh hoạt chuyên môn liên trường: Tiểu học Mai Sơn, Yên Thắng và Khánh Thượng

Tổ 1 tại Tiểu học Mai Sơn

Giáo viên dạy: Lê Thị Hòa

Lớp: 1C

Môn: Tiếng Việt

Tên bài: Phân biệt âm đầu tr/ch

 

Bài viết liên quan