QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Tổ tư vấn của Trường năm học 2018 – 2019

  
  

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

TRƯỜNG TH KHÁNH THỊNH

Số: /QĐ-TrTH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Thịnh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ tư vấn của Trường năm học 2018 – 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THỊNH

Căn cứ thông tư số: 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1997/NGQLCB-CSNGCB ngày 19/12/2018 của Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cán bộ về việc chỉ đạo triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên thực hiện công tác tư vấn cho học sinh và thành lập Tổ tư vấn tam lý cho học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số: 01/SGD&ĐT-TCCB ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ cho học sinh trong trường phổ thông.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ tư vấn tâm lý, hỗ trợ cho học sinh của Trường năm học 2018 – 2019. (Có danh sách kèm theo).

         Điều 2. Tổ tư vấn có nhiệm vụ:

1. Thực hiện theo điều 5 của Thông tư số 31/2017/TT-BGD&ĐT ngày 18/12/2017.

          2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tâm sinh lý của học sinh nhằm có định hướng nhanh nhất, kịp thời nhất giúp cho học sinh vượt qua các trở ngại tâm lý để tiếp tục học tập;

          3. Phân công lịch trực; thiết lập lưu trữ hồ sơ theo quy định.

          Điều 3. Bộ phận kế toán văn phòng, bộ phận chuyên môn, các bộ phận đoàn thể và các ông(bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Yên Mô( để báo cáo)

- như điều 1 “để thực hiện”;

- Hội đồng sư phạm (để biết);

-LưuVT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Đức Nhâm

 

 

DANH SÁCH TỔ TƯ VẤN CỦA TRƯỜNG TH KHÁNH THỊNH

NĂM HỌC 2018 – 2019

 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-HV, ngày 3 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Khánh Thịnh)

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ kiêm nhiệm,
được phân công

 1. 1

Phạm Ngọc Tuân

Phó Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng – Tổ trưởng

 1. 2

Vũ Thị Thu Hiền

GVCN Lớp 1B

Thành viên

 1. 3

Nguyễn Huyền Trang

TPT

Thành viên

 1. 4

Đỗ Thị Điệp

NV TV

Thành viên

 1. 5

Vũ Thị Hạnh

GV lớp 3B

Thành viên

 1. 6

Nguyễn Thị Thành

NV Y tế

Thành viên

 1. 7

Lã Phú Lịch

ĐDCMHS

Thành viên

 1. 8

Lã Hà Vân

CTHĐTQ lớp 5A

Thành viên

 1. 9

Vũ Thị Minh Thùy

CTHĐTQ lớp 4A

Thành viên

 1. 10

Dương Văn Duy

CTHĐTQ lớp 4B

Thành viên

 1. 11

Trịnh Thành Nam

CTHĐTQ lớp 3A

Thành viên

12

Lã Thị Kim Oanh

CTHĐTQ lớp 3B

Thành viên

(Danh sách có 12 thành viên).

 

Bài viết liên quan