QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THỊNH
Số:     /QĐ-TrTH
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Thịnh, ngày 15 tháng  5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021
 trường tiểu học Khánh Thịnh 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THỊNH

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Công văn số 470/SGDĐT-GDTH ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên môn, trường tiểu học Khánh Thịnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 của trường ... (sau đây gọi là Hội đồng), gồm các ông (bà) có tên sau:
1.    Ông Hoàng Văn Thanh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;
2.    Ông Phạm Ngọc Tuân, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3.    Bà Lê Thị Sang, Tổ trưởng Tổ chuyên môn 1, Thư ký;
4.    Ông Dương Văn Huy phó Trưởng ban Đại diện CMHS, Ủy viên.
5.    Ông Phan Sỹ Việt, Tổ trưởng tổ 4,5, Ủy viên;
6.    Bà Trần Thị Lư, Tổ trưởng tổ 2,3, Ủy viên;
7.    Bà Vũ Thị Thu Hiền, giáo viên lớp 1, Ủy viên;
8.    Bà Ninh Thị Nhung, giáo viên tiếng Anh, Ủy viên;
9.    Ông Phạm Xuân Nhì, giáo viên GDTC, Ủy viên;
10.    Bà Nguyễn Huyền Trang, Giáo viên Âm nhạc, Ủy viên;
11.    Bà Vũ Thị Hương Duyên, giáo viên Mĩ Thuật, Ủy viên.
12.    Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, giáo viên lớp 1, Ủy viên
13.    Bà Nguyễn Thị Phượng, Tổ phó tổ 2;3, Ủy viên
Điều 2. Nhiệm vụ và kinh phí hoạt động của Hội đồng:
    - Hội đồng có nhiệm vụ: lựa chọn, đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1 để sử dụng trong năm học 2020-2021. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. 
- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng được trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho nhà trường năm 2020.
Điều 3. Các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.      HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Thanh
                                                 
 

Bài viết liên quan