KẾ HOẠCH LỰA CHỌN SGK LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021


PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THỊNH

Số:     /KH-TrTH
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Thịnh, ngày 15 tháng  5 năm 2020

KẾ HOẠCH 
Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 
của trường tiểu học Khánh Thịnh
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 
Căn cứ các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông: Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019, Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 và Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020;
Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Công văn số 470/SGDĐT-GDTH ngày12 /5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;
Trường tiểu học Khánh Thịnh xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Lựa chọn được bộ sách giáo khoa lớp 1 phù hợp nhất với điều kiện của địa phương và nhà trường để sử dụng trong năm học 2020-2021.
- Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 đảm bảo cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Yêu cầu
- Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong nhà trường.
- Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa.
- Đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
- Đảm bảo tiến độ thời gian theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
Thực hiện từ ngày 03/2 - 18/5/2020.
(Thời gian, nhiệm vụ cụ thể theo phụ lục đính kèm)
2. Địa điểm: 
Tại Văn phòng Trường tiểu học Khánh Thịnh
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Nhà trường thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 gồm Hiệu trưởng (Chủ tịch hội đồng); Phó hiệu trưởng (Phó chủ tịch hội đồng); Đại diện Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, đại diện giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán dạy các môn học, đại diện cha mẹ học sinh, thư kí hội đồng là Tổ trưởng tổ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng.
2. Tổ chuyên môn Khối 1 và các đồng chí giáo viên dạy các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất của trường (sau đây gọi chung là Tổ 1) tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; sau đó bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học. Tổ 1 báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có đủ chữ ký của Tổ trưởng và các giáo viên trong Tổ 1.
Các giáo viên Tiếng Anh, dưới sự chủ trì của Tổ trưởng Tổ chuyên môn Khối 1 tổ chức các nhiệm vụ như Tổ chuyên môn Khối 1 đối với sách giáo khoa môn Tiếng Anh. 
3. Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư 01/2020  và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh quy định. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp sách giáo khoa không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên tham dự.
4. Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong nhà trường.
5. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường.
6. Hiệu trưởng công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021; niêm yết tại bảng tin và trên website của trường muộn nhất vào ngày 18/5/2020.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng nhà trường
- Lựa chọn và ra Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK;
- Sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường.
2. Trách nhiệm của Hội đồng lựa chọn SGK
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc của Hội đồng.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng.
3. Trách nhiệm của giáo viên và tổ chuyên môn
- Tổ trưởng Tổ chuyên môn 1 tổ chức cho giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, danh mục SGK đã được Bộ GDĐT phê duyệt và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của UBND tỉnh Ninh Bình;
    - Các đồng chí giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục chịu trách nhiệm thực hiện và phối hợp tốt các hoạt động được nêu trong kế hoạch.
- Mỗi giáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương, việc lựa chọn SGK của nhà trường, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.
4. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh, học sinh 
    - Ban đại diện cha mẹ học sinh cử người tham gia vào Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1, năm học 2020-2021 của nhà trường.
    - Cha mẹ học sinh hướng dẫn con em sử dụng sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn. 
- Học sinh giữ gìn SGK cẩn thận để sử dụng được nhiều năm.
Trên đây là Kế hoạch của Trường  tiểu học Khánh Thịnh về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021. Yêu cầu các tập thể, cá nhân trong trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.
      Nơi nhận:
          - Phòng GD&ĐT huyện Yên Mô;
          - Các tổ CM;
          - BĐD CMHS nhà trường;
          - Lưu: VT.    HIỆU TRƯỞNG


Hoàng Văn Thanh
 
PHỤ LỤC
Lịch làm việc về chọn SGK lớp 1, năm học 2020-2021
(Kèm theo kế hoạch số..../KH-TrTH ngà 06 tháng 5  năm 2020 của hiệu trưởng trường TH Khánh Thịnh)

Thời gian    Công việc    Người thực hiện
Ngày 03/2/2020    - Tổ chuyên môn khối 1 và các GV bộ môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh, Thể dục nghiên cứu Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình.     TTCM+BGH


    - Lập kế hoạch của nhà trường.               BGH
    - Lựa chọn và ra Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK.              BGH
Ngày 10/2/2020    Xây dựng kế hoạch làm việc của Hội đồng lựa chọn SGK, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng.    Hội đồng chọn sách
    Tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa các môn học theo tiêu chí lựa chọn SGK; Bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu SGK cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn.    Tổ chuyên môn
Ngày 04/2   đến 10/2020    Họp Hội đồng, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn.    Hội đồng
Ngày 17/5/2020    Hoàn thiện hồ sơ    Hội đồng
Ngày 17/5/2020    Quyết định danh mục SGK được lựa chọn, nộp cấp trên    Chủ tịch HĐ + Thư kí
Ngày 18/5/2020    Công bố công khai danh mục SGK được lựa chọn trong nhà trường Trên website và Bảng tin    Chủ tịch HĐ + Thư kí

Bài viết liên quan