BIÊN BẢN Kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THỊNH
HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK LỚP 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 

Hôm nay, ngày 17/5/2020 tại trường tiểu học thị trấn Yên Thịnh Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 tiến hành bỏ phiếu sách giáo khoa của các môn học: Tiếng việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng anh.
 Tổ kiểm phiếu gồm có:
1.    Bà Lê Thị Sang – Tổ trưởng tổ 1;
2.    Bà Vũ Thị Thu Hiền- Ủy viên;
3.    Ông Phan Sỹ việt - Ủy viên
Kết quả kiểm phiếu:
- Tổng số thành viên Hội đồng: 13
- Có mặt: 13/13
- Tổng số phiếu phát ra:  13
- Tổng số phiếu thu về:  13
- Số phiếu hợp lệ:  13 ; không hợp lệ: 0
- Kết quả số phiếu theo danh mục sách (được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:
1. Môn: Tiếng việt
TT    Tên sách, bộ sách    Tác giả    Nhà
xuất bản    Số phiếu lựa chọn
1    Kết nối tri thức với cuộc sống        GDVN    13
2    Chân trời sáng tạo        GDVN    0
3    Cùng học để phát triển năng lực        GDVN    0
4    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong GD        GDVN    0
5    Cánh diều        ĐHSP    0
2. Môn: Toán
TT    Tên sách, bộ sách    Tác giả    Nhà
xuất bản    Số phiếu lựa chọn
1    Kết nối tri thức với cuộc sống        GDVN    13
2    Chân trời sáng tạo        GDVN    0
3    Cùng học để phát triển năng lực        GDVN    0
4    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong GD        GDVN    0
5    Cánh diều        ĐHSP    0
3. Môn: Tự nhiên và Xã hội
TT    Tên sách, bộ sách    Tác giả    Nhà
xuất bản    Số phiếu lựa chọn
1    Kết nối tri thức với cuộc sống        GDVN    13
2    Chân trời sáng tạo        GDVN    0
3    Cùng học để phát triển năng lực        GDVN    0
4    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong GD        GDVN    0
5    Cánh diều        ĐHSP    0
4. Môn: Giáo dục thể chất
TT    Tên sách, bộ sách    Tác giả    Nhà
xuất bản    Số phiếu lựa chọn
1    Kết nối tri thức với cuộc sống        GDVN    13
2    Chân trời sáng tạo        GDVN    0
3    Cùng học để phát triển năng lực        GDVN    0
4    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong GD        GDVN    0
5    Cánh diều        ĐHSP    0
5. Môn: Mĩ thuật
TT    Tên sách, bộ sách    Tác giả    Nhà
xuất bản    Số phiếu lựa chọn
1    Kết nối tri thức với cuộc sống        GDVN    0
2    Chân trời sáng tạo        GDVN    0
3    Cùng học để phát triển năng lực        GDVN    0
4    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong GD        GDVN    13
5    Cánh diều        ĐHSP    
6. Môn: Âm nhạc
TT    Tên sách, bộ sách    Tác giả    Nhà
xuất bản    Số phiếu lựa chọn
1    Kết nối tri thức với cuộc sống        GDVN    13
2    Chân trời sáng tạo        GDVN    0
3    Cùng học để phát triển năng lực        GDVN    0
4    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong GD        GDVN    0
5    Cánh diều        ĐHSP    0
7. Môn: Đạo đức
TT    Tên sách, bộ sách    Tác giả    GDVN    Số phiếu lựa chọn
1    Kết nối tri thức với cuộc sống        GDVN    13
2    Chân trời sáng tạo        GDVN    0
3    Cùng học để phát triển năng lực        GDVN    0
4    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong GD        ĐHSP    0
5    Cánh diều        GDVN    0
8. Môn: Hoạt động trải nghiệm
TT    Tên sách, bộ sách    Tác giả    Nhà
xuất bản    Số phiếu lựa chọn
1    Kết nối tri thức với cuộc sống        GDVN    0
2    Chân trời sáng tạo        GDVN    0
3    Cùng học để phát triển năng lực        GDVN    0
4    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong GD        GDVN    13
5    Cánh diều        ĐHSP    0
9. Môn: Tiếng anh
TT    Tên sách, bộ sách    Tác giả    Nhà
xuất bản    Số phiếu lựa chọn
1    I-Leam Smart Start        ĐHSP
TPHCM    13
2    Macmil lan Next move            0
3    English Discovery            0
4    Tiếng anh 1            0
5    Eplore Our World            0
6    Family and Friends            0
7    Phonics-Smart            
    Kết thúc kiểm phiếu vào 17 giờ 00  ngày 17/5/2020. Biên bản và tập phiếu đã niêm phong được bàn giao cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường./.
CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi họ tên)
    TỔ TRƯỞNG 
(Ký và ghi họ tên)


Lê Thị Sang

Bài viết liên quan