BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THỊNH
HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK LỚP 1

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 

Hôm nay, ngày 16/5/2020 tại trường Tiểu học Khánh Thịnh. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 họp để nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học: Tiếng việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm và Tiếng anh theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, đề xuất danh mục sách giáo khoa cho từng môn học.
Thành phần dự họp:
Đồng chí Hoàng Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng;
Đồng chí Phạm Ngọc Tuân – P. Chủ tịch Hội đồng
Bà Lê Thị Sang – Thư ký Hội đồng;
Các thành viên trong Hội đồng: 15/15 = 100%.
A. NỘI DUNG
I. TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Đồng chí Hoàng Văn Thanh thông qua các văn bản hướng dẫn triển khai lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cụ thể như sau:
    - Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 
    - Các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông: Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019, Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 và Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020;
Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Công văn số 470/SGDĐT-GDTH ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;
    5. Kế hoạch số ...../KH-TrTH  ngày 14/5/2020 của trường Tiểu học Khánh Thịnh về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
II. XEM XÉT, THẢO LUẬN VỀ CÁC SÁCH GIÁO KHOA TRÊN CỞ SỞ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 1
    Đồng chí Lê Thị Sang  - tổ trưởng chuyên môn Tổ 1 báo cáo kết quả thảo luận và kết quả buổi họp tổ về việc lựa chọn các đầu sách giáo khoa cho lớp 1, năm học 2020- 2021.
    1. Môn Tiếng việt:
Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống- Nhà xuất bản Giáo dục
Để tạo sự hứng thú trong học tập nên tuần đầu tiên (giai đoạn làm quen), sách cho HS ghi nhớ đúng hình dạng chữ bằng cách khám phá các đồ vật quanh mình và tạo hình cơ thể. 
Sách cũng xây dựng trật tự vần theo nguyên tắc đa từ nghi vấn vào sớm, tạo cơ hội cho HS nhanh chóng tự đọc được câu hỏi, bài tập, phát huy khả năng tự học. Sách đưa hết các vần có âm chính a và âm cuối trong tuần học Vần đầu tiên để HS sớm đọc được các từ nghi vấn (ai, sao, cái gì, làm gì, tại sao, thế nào, bao giờ để điều hành dạy học bằng câu hỏi. Ví dụ trong bài 33 (ăn - ắt), HS được học hết các vần an, at, am, ap, ang, ac, anh, ach, ai, ay, ao, au. Các em cũng biết đọc các tiếng chứa vần này nên có thể tự đọc được các câu hỏi trong bài.
Sách Tiếng Việt 1 cũng tạo độ “mở” cần thiết để có thể phát triển chương trình nhà trường phù hợp với các vùng miền. Theo đó, học sinh có thể tìm kiếm văn bản đọc mở rộng từ nhiều nguồn khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cá nhân, nhà trường và địa phương. SGK Tiếng Việt 1 tích hợp cao, luyện đọc, nói, viết đạt được mục tiêu chương trình đề ra.
Các bộ sách: Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục: về cơ bản cũng có nhiều yếu tố thuận lợi, phù hợp năng lực phát triển của học sinh; tạo điều kiện để GV đổi mới phương pháp song  nội dung một số chủ đề, kiến thức chưa thật phong phú, , một số kênh hình chưa thật phù hợp và chưa có tính thẩm mỹ cao. Vì vậy chúng tôi thống nhất chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” phù hợp với học sinh địa phương chúng tôi.
2. Môn Toán: 
Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống- Nhà xuất bản Giáo dục
Sách được cấu trúc theo bài học và chủ đề, chứ không cấu trúc theo tiết học như trước đây. Do đó giáo viên có thể linh hoạt khi giảng dạy,trong mỗi bài học sẽ có 4 phần. Phần 1 là Khám phá để gợi mở và tìm hiểu kiến thức mới. Ở phần Hoạt động, học sinh được thực hành để nắm kiến thức.Phần thứ 3 được nhóm tác giả tâm đắc là các Trò chơi. Trò chơi được thiết kế để có thể tổ chức cho các em tự chơi một mình, theo cặp hoặc theo nhóm và về nhà có thể chơi với gia đình. Phần thứ 4 là Luyện tập để ôn tập, vận dụng và củng cố lại kiến thức.
Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, đúng trọng tâm kiến thức, dễ sử dụng hướng đến phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Sách gắn Toán học với thực tiễn, lồng ghép tích hợp nội dung liên môn như đưa nội dung câu chuyện Rùa và Thỏ, Dế mèn phiêu lưu ký,… qua các câu chuyện ngụ ngôn học được cách xem giờ,…
Sách đặc biệt chú trọng kênh hình minh họa để học sinh dễ tiếp cận. Sách tăng tích hợp, học sinh có nhiều hợp tác.
Các bộ sách: Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục: về cơ bản cũng phù hợp năng lực phát triển của học sinh; tạo điều kiện để GV đổi mới phương pháp song tính đặc thù chưa rõ nét, , nội dung một số chủ đề, kiến thức chưa thật phong phú…. Vì vậy chúng tôi thống nhất chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” phù hợp với học sinh địa phương chúng tôi.
    3. Môn Mĩ thuật:
Sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” Nguyễn Tuấn Cường – Nguyễn Thị Nhung đồng chủ biên(do NXB Giáo dục Việt Nam):
SGK Mĩ thuật 1 được biên soạn với mục đích cung cấp cho HS, GV một tài liệu giáo khoa thiết thực trong dạy và học môn Mĩ thuật lớp 1 nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho HS. 
Các bài học, hoạt động trong Mĩ thuật 1 được thiết kế có tính hệ thống, liên kết với nhau; hoạt động trước kết thúc sẽ là khởi đầu cho hoạt động tiếp theo; bài học trước kết nối với bài học sau thông qua hoạt động vận dụng, phát triển và kết nối kiến thức, kĩ năng mĩ thuật với cuộc sống; từ đó góp phần hình thành, phát triển năng lực sáng tạo và sáng tạo không ngừng cho HS. 
Cấu trúc bài học trong sách được xây dựng dựa theo mô hình nhận thức của nhà nghiên cứu giáo dục David Kolb. Với 5 hoạt động được thiết kế cho mỗi bài học, gồm: Khám phá; Kiến tạo kiến thức - kĩ năng; Luyện tập - sáng tạo; Phân tích - đánh giá; Vận dụng - phát triển, Mĩ thuật 1 sẽ góp phần hình thành, phát triển năng lực sáng tạo, năng lực cảm thụ thẩm mĩ, các kĩ năng cũng như các phẩm chất cốt lõi cho HS. SGK Mĩ thuật 1 đã có sự điều chỉnh thời lượng bài học phù hợp, cấu trúc bài học mở hơn, không quy định thứ tự chủ đề, bài học, giúp GV có thể chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương và năng lực của HS.
Sách có khả năng mang lại những hiệu quả học tập ưu việt, góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực chung cũng như năng lực mĩ thuật cho HS.
Mĩ thuật 1 là “đứa con tinh thần”, là sản phẩm kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực của tập thể tác giả vốn là các nhà sư phạm nghệ thuật, chuyên gia mĩ thuật của dự án Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Chính phủ Đan Mạch từ năm 2005 – 2015. 
Cuốn sách có phần giải thích thuật ngữ mỹ thuật tập cho học sinh làm quen với các thuật ngữ dung riêng cho mỹ thuật. Nội dung kiến thức đảm bảo mạch kiến thức từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
Các bộ sách còn lại: về cơ bản cũng đảm bảo được các yêu cầu cần thiết song ở các bộ sách đó một số yếu tố chưa thuận lợi trong việc tổ chức cho học sinh học tập và quá trình đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên…. Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”phù hợp với học sinh địa phương chúng tôi.
4. Môn Đạo đức:
Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống- Nhà xuất bản Giáo dục
SGK Đạo đức thiết kế chuỗi hoạt động hướng dẫn HS đi từ cảm xúc đạo đức, phán đoán đạo đức, lựa chọn hành vi đạo đức. Mỗi bài đạo đức bao gồm 4 pha: Khởi động – tạo cảm xúc, Kiến tạo tri thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
Các bài học đạo đức có chủ đề rất gần gũi và quen thuộc với các HS như: Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình. Sách cũng hướng dẫn HS lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch cá nhân, hình thành thói quen, nền nếp trong học tập và sinh hoạt. Đặc biệt, cuối mỗi bài đều có mục “Ghi nhớ” để các em rút ra bài học cho bản thân....
Các bộ sách: Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục: về cơ bản cũng có nhiều yếu tố thuận lợi, phù hợp năng lực phát triển của học sinh; tạo điều kiện để GV đổi mới phương pháp song  nội dung một số chủ đề, kiến thức chưa thật phong phú, một số kênh hình chưa thật phù hợp và chưa có tính thẩm mỹ cao.Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” phù hợp với học sinh địa phương chúng tôi.
    5. Môn Tự nhiên và Xã hội
Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống- Nhà xuất bản Giáo dục
    Sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội lớp 1 trong bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn với nhiều điểm khác biệt so với Sách giáo khoa hiện hành.: Hấp dẫn người học; Người học là chủ thể của các hoạt động; Người học được trải nghiệm và khám phá; Người học được hình thành và phát triển năng lực.
Bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua hệ thống kiến thức tự nhiên, xã hội, thiết thực và hiện đại, chú trọng thực hành, vận dụng để giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống.
Bảo đảm tính kế thừa, phát triển các ưu điểm của các SGK môn Tự nhiên và Xã hội đã có ở nước ta, tiếp thu kinh nghiệm viết SGK của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. SGK là một kế hoạch cho những hoạt động học tập tích cực của học sinh góp phần hình thành và phát triển những năng lực cốt lõi, đặc biệt là năng lực khoa học. SGK tạo điều kiện để học sinh tự học và chứng tỏ khả năng vận dụng sáng tạo. SGK góp phần đổi mới phương pháp dạy học; giúp giáo viên tổ chức tốt các hoạt động học tập.
bộ sách: Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục: về cơ bản cũng có nhiều điểm mạnh như  phù hợp năng lực phát triển của học sinh; tạo điều kiện để GV đổi mới phương pháp song  nội dung một số chủ đề, kiến thức chưa thật toàn diện, nguồn học liệu chưa thật phong phú…. Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” phù hợp với học sinh địa phương chúng tôi.
6. Môn Giáo dục thể chất
Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống- Nhà xuất bản Giáo dục.
SGK Giáo dục Thể chất 1 tuân theo mô hình phát triển phẩm chất và năng lực người học; thể hiện được quan điểm chung của bộ sách là Kết nối tri thức với cuộc sống.
Các nội dung của cuốn sách được lồng ghép rất nhiều hoạt động, trò chơi giúp học sinh cùng giáo viên có thể trải nghiệm và tổ chức lớp học một cách đa dạng.
Nhiều nội dung văn học, âm nhạc, tự nhiên – xã hội, bảo vệ môi trường được lồng ghép không chỉ giúp học sinh cảm thấy sự gần gũi của các hoạt động thể dục thể thao xung quanh mà còn tăng thêm hiểu biết, vốn sống cho các em.
Các bộ sách còn lại chưa thật hài hòa trong việc sắp xếp các đơn vị kiến thức mang tính đặc trưng của bộ môn. Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” phù hợp với học sinh địa phương chúng tôi.
7. Hoạt động trải nghiệm:
Sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” 
Đối với SGK Hoạt động trải nghiệm do PGS.TS Phó Đức Hòa và Bùi Ngọc Diệp cùng làm chủ biên, mỗi chủ đề bao gồm các loại hình hoạt động: Sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, sinh hoạt lớp và được phân chia theo từng tuần rất thuận tiện cho các em và giáo viên khi sử dụng.
Ví dụ, hoạt động Tự dọn góc học tập. Theo đó, HS sắp xếp các bước tự dọn góc học tập, lau sạch sẽ bàn ghế, loại bỏ đồ dùng không sử dụng được, cất đồ dùng vào vị trí quy định. Sau đó, HS chia sẻ với bạn cách tự dọn góc học tập của em.
Các bộ sách còn lại: về cơ bản cũng đảm bảo được các yêu cầu cần thiết song ở các bộ sách đó một số yếu tố chưa thuận lợi với địa phương trong qua trình thực hiện…Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”phù hợp với học sinh địa phương chúng tôi.
8. Môn Âm nhạc:
Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống- Nhà xuất bản Giáo dục.
Âm nhạc 1 được biên soạn trên tinh thần cụ thể hóa đầy đủ các tiêu chí biên soạn SGK theo Thông tư 33 của Bộ GD&ĐT; triển khai mạch nội dung, bám sát mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc – Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và theo triết lí Kết nối tri thức với cuộc sống.
Về cấu trúc, các bài học trong Âm nhạc 1 đều gắn với tên chủ đề cụ thể, có sự tích hợp với một số môn học khác. Hệ thống ngữ liệu trong mỗi bài học đều khai thác từ các hình ảnh, chất liệu âm thanh gần gũi trong đời sống, phù hợp với đối tượng HS lớp 1 ở các vùng miền khác nhau trên cả nước. Hình ảnh minh họa bám sát nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ và gây hứng thú cho HS.  
Mỗi chủ đề trong sách đều “mở” bằng hoạt động Hát và “đóng” chủ đề bằng mục Vận dụng – Sáng tạo. Các mạch nội dung ở từng chủ đề luôn được gắn kết chặt chẽ giữa việc cảm thụ thực hành cá nhân và các hoạt động nhóm, để vừa đảm bảo những yêu cầu chung và phân hoá trong quá trình dạy học. 
Âm nhạc 1 khai thác phù hợp và linh hoạt các phương pháp dạy học đặc thù của môn học, có tham khảo và kế thừa hài hòa các hình thức dạy học tích cực, tiên tiến của ngành học ở khu vực và trên thế giới; nhằm tạo cơ hội nhiều nhất cho HS học qua các trò chơi, hoạt động trong sự tương tác với các bạn, với GV, qua đó phát triển kĩ năng giao tiếp hợp tác và tình cảm xã hội.
Sách giúp HS được chủ động lựa chọn nội dung theo ý thích được gợi ý ở phần ôn tập để tham gia đánh giá sự tiến bộ của mỗi HS so với chính bản thân mình cùng sự tương tác với nhóm / tập thể. Các nhân vật được xây dựng xuyên suốt, mang tên các nốt nhạc, gắn bối cảnh của bài học bằng các hình ảnh, âm thanh, chất liệu tiết tấu dung dị, gần gũi trong đời sống.
Sách đáp ứng các mục tiêu về phẩm chất và năng lực cho HS; đáp ứng các nhiệm vụ giáo dục và dạy học ở bậc Tiểu học nói chung và môn Âm nhạc nói
Các bộ sách còn lại: về cơ bản cũng đảm bảo được các yêu cầu cần thiết song ở các bộ sách đó một số yếu tố chưa thuận lợi trong việc tổ chức cho học sinh học tập và quá trình đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên…Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”phù hợp với học sinh địa phương chúng tôi.
9. Môn Tiếng anh:
Sách giáo khoa i-Learn Smart Start 1 có thiết kế bài học thân thiện với trẻ em. Bài học được thiết kế hợp lý, rõ ràng, nhất quán giúp cho việc dạy và học dễ dàng hơn. Cùng với nội dung hấp dẫn thông qua các bài hát sôi nổi, những câu chuyện đầy sắc màu, các trò chơi vui nhộn của i-Learn Smart Start 1 thu hút sự hứng thú của học sinh, giúp thúc đẩy trẻ yêu thích môn tiếng Anh.
Bên cạnh đó, các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết được i-Learn Smart Start 1 phối hợp theo độ tuổi giúp từng bước phát triển năng lực của học sinh một cách hiệu quả. Với i-Learn Smart Start 1 trẻ sẽ được học tiếng Anh thông qua kiến thức các môn học chính (Toán, Khoa học, Địa lý…) cùng các bài học đạo đức (tôn trọng và giúp đỡ người khác, tính gọn gàng, ngăn nắp…) được giảng dạy gắn với văn hóa Việt Nam.
Ngoài ra, i-Learn Smart Start 1 còn có nguồn tài liệu bổ trợ vô cùng phong phú cho việc giảng dạy và học tập bao gồm sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo khoa điện tử, sách giáo viên, giáo án, bài kiểm tra, bài giảng trình chiếu, phần mềm bài tập về nhà, đĩa CD âm thanh, bộ tranh hình, tư liệu trò chơi, bộ truyện đọc theo chủ đề, từ điển tranh song ngữ cùng phần mềm quản lý học tập (LMS).
Các bộ sách còn lại về cơ bản cũng đảm bảo được các yêu cầu cần thiết song ở các bộ sách đó một số yếu tố chưa thuận lợi trong việc tổ chức cho học sinh học tập và quá trình đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên… Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn bộ sách “i-Learn Smart Start 1 ” của nhà xuất bản Sư phạm thành phố hồ Chí Minh.
    III. BỎ PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA
Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu, tổ chức cho các thành viên viên bỏ phiếu kín, mỗi thành viên lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học.
Kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu và danh mục sách được sắp xếp theo thứ tự từ số phiếu cao đến số phiếu thấp kèm theo).
B. KẾT LUẬN
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng nhất trí lựa chọn các sách giáo khoa để trình Hiệu trưởng quyết định danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 như sau:
TT    Môn/ HĐ giáo dục    Tên sách, bộ sách    Tên tác giả    Nhà xuất bản
1    
Tiếng Việt     Kết nối tri thức với cuộc sống    Bùi Mạnh Hùng    GD
 Việt Nam
2    Toán    Kết nối tri thức với cuộc sống    Hà Huy Khoái    GD 
Việt Nam
3    Đạo đức     Kết nối tri thức với cuộc sống     Nguyễn Thị Toan     GD 
Việt Nam
4    Tự nhiên và Xã hội     
Kết nối tri thức với cuộc sống    Vũ Văn Hùng    GD 
Việt Nam
5    Giáo dục Thể chất     
Kết nối tri thức với cuộc sống    Nguyễn Duy Quyết    GD 
Việt Nam
6    Âm nhạc    Kết nối tri thức với cuộc sống    Đỗ Thị Minh Chính    GD 
Việt Nam
7    Mĩ thuật    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục    Nguyễn Tuấn Cường  Nguyễn Thị Nhung    GD 
Việt Nam
8    Hoạt động trải nghiệm    Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục    Phó Đức Hòa 
Bùi Ngọc Diệp    GD
 Việt Nam
9    Tiếng Anh     i-Learn Smart Start    Nguyễn Thị Ngọc Quyên    ĐHSP
TPHCM
    Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút  ngày 16/5/2020 Biên bản được thông qua cho các thành viên cùng nghe, nhất trí và ký tên dưới đây./. 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng Văn Thanh    THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Sang
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

Bài viết liên quan