Saturday, 24/02/2018 - 01:18|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
Triệu tập Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 -2022
Ngày ban hành:
17/08/2017
Ngày hiệu lực:
17/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triệu tập Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
15/08/2017
Ngày hiệu lực:
15/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
15/08/2017
Ngày hiệu lực:
15/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nộp quyết toán thu chi tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2017
Ngày ban hành:
11/08/2017
Ngày hiệu lực:
11/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực