Wednesday, 26/09/2018 - 04:11|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Văn bản liên quan
Triệu tập Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cơ sỏ
Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo số liệu tập huấn cán bộ Công đoàn sau Đai Hội
Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
24/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đăng ký mua sổ sách công đoàn năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
23/10/2017
Ngày hiệu lực:
23/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Lập dự toán Thu - Chi tài chính công đoàn năm 2018
Ngày ban hành:
19/10/2017
Ngày hiệu lực:
19/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực