Văn bản liên quan
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí, được áp dụng từ năm học 2017-2018 và thay thế cho Quyết định số 1020/QĐ-SGDĐT ngày 17/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ngày ban hành:
20/10/2017
Ngày hiệu lực:
20/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017 và thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...
Ngày ban hành:
24/08/2017
Ngày hiệu lực:
24/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành:
16/05/2017
Ngày hiệu lực:
16/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban...
Ngày ban hành:
19/04/2016
Ngày hiệu lực:
19/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website