Văn bản liên quan
Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban...
Ngày ban hành:
19/04/2016
Ngày hiệu lực:
19/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2016 thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
Ngày ban hành:
19/04/2016
Ngày hiệu lực:
19/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số khoản của Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
Ngày ban hành:
19/04/2016
Ngày hiệu lực:
19/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí, được áp dụng từ năm học 2014-2015 trở đi và thay thế cho các Quyết định số 606/QĐ-SGDĐT ngày 17/9/2012, Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 25/10/2013, Quyết định số 700/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2014 của Sở...
Ngày ban hành:
07/01/2015
Ngày hiệu lực:
07/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website