Văn bản liên quan
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí, được áp dụng từ năm học 2014-2015 trở đi và thay thế cho các Quyết định số 606/QĐ-SGDĐT ngày 17/9/2012, Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 25/10/2013, Quyết định số 700/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2014 của Sở...
Ngày ban hành:
07/01/2015
Ngày hiệu lực:
07/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng,...
Ngày ban hành:
07/01/2015
Ngày hiệu lực:
07/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013.
Ngày ban hành:
07/01/2015
Ngày hiệu lực:
07/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/5/2012 và thay thế Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.
Ngày ban hành:
07/01/2015
Ngày hiệu lực:
07/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website