Friday, 25/05/2018 - 02:13|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH

Lịch Công tác

Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
21/05/2018
Tuần 21 - Năm 2018