Saturday, 22/09/2018 - 12:42|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH

Lịch Công tác

Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
17/09/2018
Tuần 38 - Năm 2018