Saturday, 23/06/2018 - 17:06|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Ngày ban hành:
02/04/2018
Ngày hiệu lực:
02/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
08/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/03/2018
Ngày hiệu lực:
06/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS)
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường đảm bảo ANTT trước sự kiện APEC 2017
Ngày ban hành:
06/11/2017
Ngày hiệu lực:
06/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
24/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề xuất, tổng hợp nhu cầu đăng ký các nội dung hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
19/10/2017
Ngày hiệu lực:
19/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực