Thursday, 22/02/2018 - 07:54|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Tổ chức kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS)
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường đảm bảo ANTT trước sự kiện APEC 2017
Ngày ban hành:
06/11/2017
Ngày hiệu lực:
06/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
24/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề xuất, tổng hợp nhu cầu đăng ký các nội dung hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
19/10/2017
Ngày hiệu lực:
19/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo áp dụng mức tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
29/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cảnh báo và khuyến nghị xử lý khẩn cấp mã độc WannaCry
Ngày ban hành:
16/05/2017
Ngày hiệu lực:
16/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
Ngày ban hành:
02/02/2017
Ngày hiệu lực:
02/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ năm 2016
Ngày ban hành:
03/11/2016
Ngày hiệu lực:
03/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực