Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nho Quan

Thời Khóa Biểu

SỞ GD&ĐT NINH BINHTHỜI KHOA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018  
Trung tâm GDNN-GDTX H.Nho QuanTuần 21 (từ 15/01 đến 19/01 năm 2018)  
 12A12B12C12D12E11A11B11C11D10A10B10C10D
Thứ 2
15/01
1Chao coChao coChao coChao coChao coChao coChao coChao coChao coChao coChao coChao coChao co
2Hoa
(Thanh)
Toan
(Tuyen)
NN
(Huyen)
Su
(Giang)
Toan
(Yen)
GDCD
(Hao)
Ly
(Thinh)
Sinh
(Thoa)
Toan
(Chien)
NN
(Hue)
GDCD
(An)
Ly
(Thuy)
Su
(Hoa)
3Sinh
(Châm)
Toan
(Tuyen)
Su
(Giang)
Hoa
(Thanh)
Toan
(Yen)
NN
(Huyen)
Sinh
(Thoa)
Ly
(Thinh)
NN
(Hue)
Toan
(Chien)
Ly
(Thuy)
Van
(An)
Hoa
(Dat)
4NN
(Huyen)
Hoa
(Thanh)
Toan
(Tuyen)
Toan
(Yen)
Ly
(Thuy)
Nghe
(Thinh)
Toan
(Oanh)
Van
(Hang)
GDCD
(Hao)
Toan
(Chien)
Su
(Hoa)
Hoa
(Dat)
NN
(Hue)
Thứ 3
16/01
1GDCD
(Hoa)
Ly
(Thinh)
Toan
(Tuyen)
NN
(Huyen)
Hoa
(Thanh)
Hoa
(Hiếu)
Van
(Le)
Toan
(Chien)
Van
(An)
Van
(Hao)
NN
(Hue)
Hoa
(Dat)
Ly
(Thuy)
2Hoa
(Thanh)
Sinh
(Châm)
Toan
(Tuyen)
Van
(Le)
Ly
(Thuy)
NN
(Huyen)
Hoa
(Hiếu)
Toan
(Chien)
Van
(An)
Hoa
(Dat)
Toan
(Oanh)
NN
(Hue)
Van
(Trang)
3Sinh
(Châm)
Toan
(Tuyen)
Hoa
(Thanh)
GDCD
(Le)
NN
(Huyen)
Van
(Trang)
Toan
(Oanh)
Ly
(Thinh)
Ly
(Thuy)
NN
(Hue)
Hoa
(Dat)
Van
(An)
Toan
(Thu)
4NN
(Huyen)
Hoa
(Thanh)
Ly
(Thinh)
Ly
(Thuy)
GDCD
(Le)
Van
(Trang)
Toan
(Oanh)
NN
(Hue)
Toan
(Chien)
Hoa
(Dat)
Van
(Hao)
Van
(An)
Toan
(Thu)
Thứ 4
17/01
1Van
(Hang)
Sinh
(Châm)
Toan
(Tuyen)
NN
(Huyen)
Hoa
(Thanh)
Nghe
(Thinh)
Van
(Le)
Toan
(Chien)
GDCD
(Hao)
NN
(Hue)
Toan
(Oanh)
Ly
(Thuy)
Hoa
(Dat)
2Hoa
(Thanh)
Ly
(Thinh)
Toan
(Tuyen)
Van
(Le)
Ly
(Thuy)
Van
(Trang)
NN
(Huyen)
Toan
(Chien)
NN
(Hue)
Van
(Hao)
Toan
(Oanh)
Hoa
(Dat)
Toan
(Thu)
3Sinh
(Châm)
Toan
(Tuyen)
Hoa
(Thanh)
Van
(Le)
NN
(Huyen)
Van
(Trang)
Toan
(Oanh)
Ly
(Thinh)
Ly
(Thuy)
Van
(Hao)
Hoa
(Dat)
NN
(Hue)
Toan
(Thu)
4NN
(Huyen)
Hoa
(Thanh)
Ly
(Thinh)
Ly
(Thuy)
GDCD
(Le)
Su
(Giang)
Toan
(Oanh)
NN
(Hue)
Toan
(Chien)
Hoa
(Dat)
Van
(Hao)
Toan
(Thu)
Van
(Trang)
5xxxxxNN(Huyen)xxNN(Hue)xxxx
Thứ 5
18/01
1NN
(Huyen)
GDCD
(Hoa)
Toan
(Tuyen)
Toan
(Yen)
Van
(Nhan)
Sinh
(Thoa)
Ly
(Thinh)
GDCD
(Hao)
Toan
(Chien)
GDCD
(An)
Hoa
(Dat)
Ly
(Thuy)
Toan
(Thu)
2Toan
(Tuyen)
Van
(Nhan)
Hoa
(Thanh)
NN
(Huyen)
Toan
(Yen)
Ly
(Thinh)
GDCD
(Hao)
Nghề
(Chien)
Sinh
(Thoa)
Hoa
(Dat)
Ly
(Thuy)
Toan
(Thu)
NN
(Hue)
3Dia
(Hang)
Van
(Nhan)
Ly
(Thinh)
Sinh
(Thoa)
Hoa
(Thanh)
Toan
(Yen)
NN
(Huyen)
Toan
(Chien)
Van
(An)
Van
(Hao)
NN
(Hue)
Toan
(Thu)
Hoa
(Dat)
4Toan
(Tuyen)
Dia
(Hang)
NN
(Huyen)
Hoa
(Thanh)
Sinh
(Thoa)
Toan
(Yen)
Van
(Le)
Toan
(Chien)
Van
(An)
Su
(Hoa)
NN
(Hue)
Hoa
(Dat)
Ly
(Thuy)
Thứ 6
19/01
1Toan
(Tuyen)
NN
(Huyen)
Van
(Hang)
Ly
(Thuy)
Toan
(Yen)
Ly
(Thinh)
Van
(Le)
Hoa
(Hiếu)
NN
(Hue)
Toan
(Chien)
Van
(Hao)
Dia
(Hang)
GDCD
(An)
2Toan
(Tuyen)
Sinh
(Châm)
Van
(Hang)
Toan
(Yen)
NN
(Huyen)
Hoa
(Hiếu)
Van
(Le)
Ly
(Thinh)
Toan
(Chien)
Ly
(Thuy)
Van
(Hao)
NN
(Hue)
Dia
(Hang)
3GDCD
(Hoa)
Toan
(Tuyen)
Sinh
(Thoa)
Toan
(Yen)
Su
(Giang)
NN
(Huyen)
Hoa
(Hiếu)
Van
(Hang)
Toan
(Chien)
Sinh
(Châm)
NN
(Hue)
Van
(An)
Ly
(Thuy)
4Ly
(Thinh)
NN
(Huyen)
SH(Thanh)SH(Giang)SH(Thoa)SH(Yen)SH(Le)SH(Hang)SH(Thuy)NN
(Hue)
Sinh
(Châm)
Van
(An)
Su
(Hoa)
5SHSHxxxxxxxSHSHSH

SH

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trung tâm GDTX Nho Quan