A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ và phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/3/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng;

Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ và phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Việc tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ, phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A (sau đây gọi là thi tuyển) nhằm từng bước đổi mới phương thức trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý;

- Phát hiện, lựa chọn, trọng dụng những người có đủ phẩm chất, năng lực,  trình độ, kinh nghiệm để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong đội ngũ công chức, viên chức và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, có đủ điều kiện tham gia thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan.

- Nội dung hình thức thi tuyển phải khoa học, đảm bảo đánh giá khách quan về trình độ, năng lực của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí chức danh cán bộ quản lý cần bổ nhiệm;

- Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan.

3. Nguyên tắc tổ chức thi tuyển

a) Việc tổ chức thi tuyển phải bảo đảm công khai minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng quy định;

b) Khi tổ chức thi tuyển phải có từ 02 người trở lên tham gia dự tuyển vào 01 chức danh lãnh đạo quản lý. Trường hợp chỉ có 01 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Hội đồng thi tuyển báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền xem xét đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi.

c) Trường hợp đã quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển bảo đảm ít nhất có 02 người dự tuyển vào 01 chức danh thi tuyển, nhưng đến ngày tổ chức thi chỉ có 01 người dự thi thì Hội đồng thi tuyển vẫn tổ chức thi theo kế hoạch.

 II. CHỨC DANH, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ THI TUYỂN

1. Chức danh thi tuyển

- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ

- 01 Phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A

2. Đối tượng tham gia

2.1. Đối với chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ

a) Người đang giữ chức danh phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ đã được phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ giai đoạn 2016 - 2021;

b) Cán bộ, công chức Sở GD&ĐT đã được phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng trường THPT đoạn 2016 - 2021 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm khi trúng tuyển theo các quy định của Đảng và Nhà nước;

c) Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện quy định tại Điểm a, Điểm b nói trên nhưng được tập thể Lãnh đạo Sở tuyển chọn và đề cử.

2.2. Đối với chức danh phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A

a) Viên chức của trường THPT Gia Viễn A đã được phê duyệt quy hoạch chức danh phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A giai đoạn 2016 - 2021;

b) Cán bộ, công chức Sở GD&ĐT đã được phê duyệt quy hoạch chức danh phó hiệu trưởng trường THPT đoạn 2016 - 2021 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm khi trúng tuyển theo các quy định của Đảng và Nhà nước;

c) Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện quy định tại Điểm a, Điểm b nói trên nhưng được tập thể Lãnh đạo Sở tuyển chọn và đề cử.

Tại các mục 2.1, 2.2: Đối tượng thuộc điểm a  là đối tượng bắt buộc tham gia thi tuyển. Đối tượng thuộc điểm b được quyền tham gia thi tuyển.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển

Người tham gia thi tuyển phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ đối với chức danh thi tuyển quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể khác quy định tại Quyết định số 961/QĐ-UB ngày 19/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 a) Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Có phẩm chất chính trị vững vàng; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật cao; không tham nhũng, có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; đoàn kết nội bộ, được cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và phụ huynh học sinh tín nhiệm.

- Tại thời điểm dự thi không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật; không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành theo quy định của Pháp luật.

b) Về năng lực công tác

Được cơ quan quản lý đánh giá:

- Có năng lực quản lý, lãnh đạo trường học; có hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của nhà trường và chức danh thi tuyển.

- Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của nhà trường.

- Có tư duy đổi mới, sáng tạo; ham học hỏi, cầu tiến bộ; có khả năng quy tụ cán bộ giáo viên, học sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học.

- Đã được xếp vào ngạch công chức hoặc viên chức; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký thi tuyển.

c) Về trình độ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ

- Trình độ chính trị: Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Đại học sư phạm  hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học ứng dụng A hoặc tương đương trở lên. Biết sử dụng tin học phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý trường học.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương trở lên.

- Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục.

d) Về độ tuổi

 Phải đủ tuổi để công tác ít nhất 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên tính từ thời điểm bổ nhiệm (tháng 10 năm 2019).

 e) Về sức khỏe: Có đủ sức khoẻ để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Hồ sơ thi tuyển

Mỗi người dự thi làm 02 bộ Hồ sơ (kích thước 25cm x 35cm) gồm:

- Đơn đăng ký thi tuyển có xác nhận của thủ trưởng đơn vị;

- Sơ yếu lí lịch (mẫu 2C/TCTW, có dán ảnh 4x6);

- Bản tự nhận xét đánh giá của cá nhân (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị);

- Bản nhận xét đánh giá của thủ trưởng đơn vị nơi công tác nêu rõ kết quả xếp loại, hình thức khen thưởng 03 năm học gần nhất;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơi cư trú;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan (trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị, Quản lý Giáo dục …);

- Các Quyết định về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển;

- Bản kê khai tài sản (mẫu theo Thông tư 08/2013/TT-TTrCP);

- Văn bản xác nhận quy hoạch chức danh thi tuyển giai đoạn 2016-2021 của Sở GD&ĐT;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện và tương đương trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thông báo thi tuyển

Sở GD&ĐT Ninh Bình công khai Kế hoạch thi tuyển trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, trang website của Sở GD&ĐT và trường THPT Nguyễn Huệ, trường THPT Gia Viễn A.

 2. Thành lập Hội đồng thi tuyển

a) Sở GD&ĐT Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển.

b) Hội đồng thi tuyển có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Thành lập các bộ phận giúp việc để tổ chức thi tuyển (Ban ra đề, Ban coi thi, Ban chấm thi…).

- Thông báo cụ thể thời gian thi tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách người dự thi đủ điều kiện, tổ chức các nội dung thi tuyển theo Kế hoạch.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.

3. Tổ chức thi tuyển

3.1. Phần thi viết

a) Thời gian: 180 phút

b) Nội dung: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hiểu biết về nghiệp vụ quản lý, về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THPT và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Hội đồng thi tuyển tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo theo quy định và công khai kết quả thi. Người dự tuyển phải đạt trung bình từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

3.2. Phần thi trình bày Đề án

a) Thời gian

- Thời gian trình bày Đề án: tối đa 35 phút.

- Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn: từ 40 phút đến 60 phút.

- Thời gian trả lời mỗi câu hỏi: không quá 5 phút.

b) Nội dung

Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị có chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển nhà trường; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

c) Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự tuyển gồm:

- Hội đồng thi tuyển.

- Mời Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Mời Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

- Cấp uỷ, Ban giám hiệu, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Công đoàn và viên chức trường THPT Nguyễn Huệ, THPT Gia Viễn A được quyền tham dự và đăng ký chất vấn người dự tuyển.

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển điều hành xem xét và quyết định việc người dự tuyển phải trả lời câu hỏi chất vấn của những người tham dự, bảo đảm đúng yêu cầu của chức danh thi tuyển và thời gian trả lời chất vấn của người dự tuyển.

d) Các bước thực hiện

- Công tác chuẩn bị: Những người đủ điều kiện tham dự phần thi trình bày Đề án phải xây dựng Đề án của mình theo nội dung, lĩnh vực yêu cầu và bảo vệ Đề án trước Hội đồng thi tuyển.

Đề án phải được đóng quyển bằng bìa cứng và in theo khổ A4, nộp cho Hội đồng thi tuyển trước ngày trình bày Đề án (thời gian nộp Đề án Hội đồng sẽ thông báo sau) .

* Bảo vệ Đề án

+ Người dự thi bốc thăm thứ tự trình bày Đề án.

+ Người dự thi trình bày Đề án bằng công cụ trình chiếu power point.

+ Sau phần trình bày Đề án, người dự thi phải trả lời các câu hỏi chất vấn của các thành viên Hội đồng (câu hỏi chất vấn về Đề án, câu hỏi giải quyết tình huống trong lãnh đạo, quản lý). Mỗi người dự tuyển phải trả lời ít nhất 4 câu hỏi.

- Các thành viên Hội đồng thi tuyển thực hiện chấm điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển theo từng phần và gửi kết quả chấm thi (tổng số điểm của cả 3 phần thi) cho Thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước khi công bố.

- Hội đồng thi tuyển phải công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Đề án của những người dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tổ chức thi trình bày Đề án. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi trình bày Đề án xong, Hội đồng thi tuyển báo cáo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

e) Cách tính điểm

- Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Trong đó:

+ Xây dựng Đề án:                     20 điểm

+ Bảo vệ Đề án:                         40 điểm

+ Trả lời các câu hỏi chất vấn:   40 điểm

- Kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.

 

4. Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

a) Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển là người có điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số những người dự thi đạt trên 50 điểm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có điểm trung bình bằng nhau cao nhất, Hội đồng thi tuyển báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định người trúng tuyển.

b) Quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển

Sau khi công bố kết quả thi tuyển, nếu không phát hiện có sai phạm trong quá trình tổ chức thi tuyển, Hội đồng báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm theo quy định.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Dự kiến thời gian

- Từ 03/9 đến 18/9/2019 (15 ngày)

Hội đồng thi tuyển họp triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng thi tuyển.

Thông báo công khai Kế hoạch, nội dung, hình thức thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hội đồng phát hành Hồ sơ thi tuyển, hướng dẫn người đăng ký thi tuyển làm hồ sơ, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; lập danh sách (kèm theo hồ sơ đăng ký thi tuyển) theo quy định.

- Từ 19/9 đến 24/9 (5 ngày)

Hội đồng thi tuyển báo cáo trình lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét phê duyệt, thông báo danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển và chuẩn bị các điều kiện khác để phục vụ thi tuyển.

- Từ 25/9 đến 10/10 (15 ngày)

+ Công bố danh sách những người đủ điều kiện tham gia dự tuyển trên trang trang website của Sở GD&ĐT và các đơn vị có người dự thi tuyển.

+ Hội đồng thi tuyển nhận và giải quyết đơn thư, tố cáo (nếu có)

- Ngày 14/10:

Tổ chức gặp mặt những người có đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi, hướng dẫn nội dung các vòng thi.

- Từ 15/10  đến 16/10:

Tổ chức thi, chấm thi, công bố kết quả phần thi viết.

- Từ 17/10  đến 20/10: 

Nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo (nếu có).

- Từ 21/10  đến 23/10: 

Công bố những người đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề án.

- Từ 24/10 đến 26/10:

Tổ chức phần thi trình bày Đề án và công bố kết quả.

Báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thi tuyển để xem xét, quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển vào chức danh thi tuyển .

Ghi chú: Trong thời gian thực hiện Kế hoạch, Hội đồng thi tuyển căn cứ lịch làm việc của cơ quan, sẽ có thông báo cụ thể theo từng nội dung các bước tổ chức thi tuyển.

2. Địa điểm thi tuyển

Hội trường Sở GD&ĐT Ninh Bình.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Hội đồng Thi tuyển

Hội đồng thi tuyển có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Thành lập các bộ phận giúp việc gồm: Ban ra đề thi, Ban coi thi và Ban phách, Tổ giúp việc; Tổ chức chấm điểm bài thi viết và chấm điểm trình bày Đề án của người dự tuyển và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi theo quy định.

3.2. Phòng Tổ chức cán bộ

Giúp Hội đồng thi tuyển hướng dẫn người đăng ký dự thi làm hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách những người đăng ký dự thi, báo cáo Hội đồng thi tuyển trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch và tổ chức thi tuyển theo đúng quy định.

3.3. Trường THPT Nguyễn Huệ, trường THPT Gia Viễn A

Giúp Hội đồng thi tuyển chuẩn bị các thông tin về tình hình hoạt động, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường trong 03 năm học gần đây để cung cấp cho người dự thi, tạo điều kiện thuận lợi để người dự thi tiếp cận, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu tình hình hoạt động, những vấn đề có liên quan đến việc thi tuyển.

3.4. Thủ trưởng đơn vị có người tham gia thi tuyển

Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức dự thi.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ và phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về Sở GD&ĐT (qua phòng TCCB) tổng hợp giải quyết theo thẩm quyền./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website